Gla­sur på ka­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI SKAL 25 år til­ba­ge i ti­den. Jeg var med det dan­ske ligalandshold i Mel­le­mø­sten, og ved en re­cep­tion mød­te jeg en mand ved navn Keith Bur­kins­haw. Keith hvem? vil man­ge si­ge, men ik­ke æg­te fans af Tot­ten­ham Hots­pur. De vil vi­de, at Keith Bur­kins­haw var ma­na­ger for Spurs fra 1976 til 1984.

Jeg aner ik­ke, hvad Mr. Bur­kins­haw la­ve­de ved den be­meld­te re­cep­tion, og jeg hu­sker ik­ke me­get af den fl yg­ti­ge sam­ta­le, men jeg har al­drig glemt, at han på­stod, at i Eng­land hav­de det li­ge så stor vær­di at vin­de FA Cup’en som det en­gel­ske mester­skab.

Det kun­ne han jo sag­tens me­ne, og da jeg un­der­søg­te sa­gen, vi­ste det sig da og­så, at Tot­ten­ham hav­de vun­det FA Cup’en to gan­ge un­der Bur­kins­haw, men al­drig det en­gel­ske mester­skab. Spurs vandt på Wem­bley i bå­de 1981 og i 1982. Den ene var Ri­car­do Vil­las fi na­le.

Al­li­ge­vel var det jo værd at lyt­te til den­gang og værd at tæn­ke til­ba­ge på i dag. For i 2015 har Bur­kins­haws på­stand i hvert fald in­gen gang på jor­den. At vin­de FA Cup’en tå­ler på in­gen må­de sam­men­lig­ning med at vin­de Pre­mi­er Le­ague. Men hvor ran­ge­rer FA Cup’en så i den en­gel­ske fod­bold­ver­dens be­vidst­hed? I hvert fald højt nok til at gø­re en jævn sæ­son til en helt uforg­lem­me­lig sæ­son. Og det gæl­der for bå­de de sto­re og de små hold.

TAG NU FOR ek­sem­pel al­le de stor­klub­ber, som ik­ke er me- stre­ne fra Chel­sea og som ik­ke er fi na­li­ster­ne fra Ar­se­nal. Bå­de Man­che­ster Ci­ty, Man­che­ster Uni­ted og Li­ver­pool har haft en skuff en­de sæ­son. Det kan vi nok bli­ve eni­ge om. Skuff en­de på grund af de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger i Pre­mi­er Le­ague, men og­så skuff en­de for­di de har fl op­pet i po­kal­tur­ne­rin­ger­ne. Tænk hvad det vil­le ha­ve gjort ved de tre klub­bers sæ­son, hvis net­op de var en del af FA Cup fi na­len i aft en! Med chan­cen for at vin­de et tro­fæ.

Hvis man er i tvivl om, hvad den slags be­ty­der, kan man ba­re spør­ge Arsè­ne Wen­ger, som el­lers hav­de gjort det til en va­ne at ryn­ke på næ­sen af FA Cup’en. Men det var da kun, li­ge ind­til han selv vandt fi na­len på Wem­bley i sid­ste sæ­son. Sik­ke en fest, han og Ar­se­nal hav­de, og si­den 3- 2 sej­ren over Hull er der in­gen, der har spurgt ham, hvor læn­ge si­den det er, at han har vun­det et tro­fæ. I den­ne sæ­son må man og­så si­ge, at Ar­se­nal har haft stor fo­kus på FA Cup’en. Ar­se­nal har al­le­re­de kva­li­fi ce­ret sig til næ­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague via tred­je­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, men hvis man kun­ne sup­ple­re med en sejr i FA Cup’en, er der smurt et tykt lag gla­sur på ka­gen. Så vil en al­min­de­lig sæ­son plud­se­lig bli­ve uforg­lem­me­lig.

Så vidt top­klub­ber­ne. Men hvis det er stort for dem at vin­de FA Cup’en, kan man nær­mest ’ gan­ge det med tu­sind’, når det hand­ler om de min­dre klub­ber. Jeg har set klub­ber som Port­s­mouth, Ever­ton, Wi­gan og Hull spil­le FA Cup- fi na­le på Wem­bley, og jeg har set Wi­gan vin­de den. I Wi­gans til­fæl­de må man si­ge, at glæ­den over FA Cup- tri­um­fen i 2013 blev bit­ter­sød, ef-

FA CUP- FI­NA­LE

6’ eren, kl. 18.30 ter­som klub­ben ryk­ke­de ud af Pre­mi­er Le­ague få da­ge se­ne­re, men i Hulls til­fæl­de blev sæ­so­nen 2013/ 14 den stør­ste i klub­bens hi­sto­rie. Og­så selv om de tab­te fi na­len. I DEN­NE KON­TEKST er det op­lagt at ta­ge fat i Aston Vil­la, som har haft en skræk­ke­lig sæ­son i Pre­mi­er Le­ague. En sæ­son li­ge til glem­me­bo­gen, selv om der na­tur­lig­vis li­ge nu er stor let­tel­se at spo­re. For­di det på et tids­punkt lig­ne­de en sik­ker nedryk­ning. Det æn­dre­de an­sæt­tel­sen af den nye ma­na­ger Tim Sherwood på, men en pla­ce­ring som nr. 17 og fj er­desidst er ik­ke de­sto min­dre et util­freds­stil­len­de fa­cit.

Det kan der imid­ler­tid bli­ve vendt op og ned på i dag. For vin­der Aston Vil­la FA Cup’en, vil der væ­re ta­le om klub­bens stør­ste re­sul­tat si­den sej­ren i Eu­ro­pa Cup’en for mester­hold i 1982. Man kan ar­gu­men­te­re for, at Vil­las an­den­plads i den før­ste Pre­mi­er Le­ague- sæ­son i 1992/ 93 var en stør­re præ­sta­tion, men el­lers har Vil­la ik­ke præ­ste­ret an­det end sjet­te­plad­ser og det, der er vær­re. Den slags sæ­so­ner kan in­gen hu­ske, men den sæ­son, hvor man vin­der FA Cup’en, bli­ver hu­sket til evig tid. Ja­men, vi blev jo kun nr. 17 i li­ga­en i den sæ­son! Who ca­res?

Der står i øv­rigt og­så en plads i Eu­ro­pa Le­ague på spil for Aston Vil­la, men li­ge præ­cis det fak­tum er der ik­ke man­ge, der skæn­ker man­ge tan­ker blandt Vil­las sup­por­te­re. For dem hand­ler FA Cup’en om at vin­de et tro­fæ. Ik­ke om at kva­li­fi ce­re sig til den næst­bed­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring.

I dag hand­ler det he­le om at løft e FA Cup- po­ka­len.

Fa­bi­an Delph scorer for Aston Vil­la i FA Cup- se­mi­fi­na­len mod mæg­ti­ge Li­ver­pool. For Bir­m­ing­ham- hol­det vil en sejr på Wem­bley i dag over Ar­se­nal me­re end red­de sæ­so­nen. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.