Oprejs­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITA­LIA Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Fo­to: EPA

Fa­bio Aru lig­ne­de alt an­det end en knæk­ket mand, da han i går tog sej­ren på 19. eta­pe af Giro d’Ita­lia og kør­te sig til­ba­ge på an­den­plad­sen i klas­se­men­tet.

Den ita­li­en­ske Asta­na- kap­ta­jn hav­de el­lers gen­nem­le­vet nog­le for­fær­de­li­ge da­ge i bjer­ge­ne, men i går vi­ste han stor­form på den sid­ste stig­ning, der age­re­de af­slut­ning på 236 ki­lo­me­ter fra Gra­vel­lo­ne To­ce til Cer­vi­nia med tre gru­som­me ka­te­go­ri 1- stig­nin­ger un­der­vejs. Aru kom ale­ne til mål og hen­te­de over et mi­nut på Con­ta­dor på sit sol­o­ridt.

» Den her sejr er til dem, der i 20 da­ge har støt­tet mig. He­le hol­det og he­le sta­ben har væ­ret helt fan­ta­sti­ske. Jeg ved slet ik­ke, hvor­dan jeg skal tak­ke dem. Jeg er sim­pelt­hen over­lyk­ke­lig, « sag­de Fa­bio Aru ef­ter sej­ren.

Eta­pen var en af Asta­nas sid­ste mu­lig­he­der for at ska­be lidt spæn­ding i lø­bet i for­sø­get på at fravri­ste Tin­koff- Saxo- kap­ta­j­nen Al­ber­to Con­ta­dors sik­re fø­rer­po­si­tion. Spa­ni­e­ren in­den da­gens eta­pe hav­de hen­holds­vis he­le fem mi­nut­ter og 15 se­kun­der ned til Asta­nas Mi­kel Lan­da og yder­li­ge­re 50 se­kun­der til Fa­bio Aru.

Con­ta­dor kør­te taktisk

Eta­pens sto­re dra­ma fandt sted på eta­pens sid­ste stig­ning. Før det hav­de Giovan­ni Vi­scon­ti fra Mo­vistar læn­ge lig­get ale­ne for­an fel­tet i jag­ten på po­int til bjerg­trøj­en, men han blev som for­ven­tet ind­hen­tet af fel­tet, og så åb­ne­de den tid­li­ge­re vin­der af lø­bet Ry­der Hesje­dal bal­let.

Ca­na­di­e­rens ryk væk fra fa­vo­rit­grup­pen blev dog be­sva­ret af Aru, der fik lov at kø­re af Con­ta­dor, som hav­de al fo­kus på sin nær­me­ste for­føl­ger, Arus hold­kam­me­rat Mi­kel Lan­da.

» Jeg holdt godt øje med min nær­me­ste ri­val, Mi­kel Lan­da. Man er nødt til at træf­fe en taktisk be­slut­ning til sidst. Lan­da og Aru kun­ne ha­ve skif­te­des til at an­gri­be he­le vej­en op ad den sid­ste stig­ning. Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne ha­ve vun­det eta­pen, men det er svært. Den sid­ste grup­pe er al­tid lil­le, og jeg har

. ik­ke no­gen hold­kam­me­ra­ter med mig, for­di de ar­bej­der hårdt tid­li­ge­re på eta­pen, så re­su­la­tet er per­fekt for mig, « sag­de man­den i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je til Tin­koff- Saxos hjem­mesi­de.

Trods tidsta­bet på et mi­nut og 18 se­kun­der til Aru har Con­ta­dor har sta­dig fi­re mi­nut­ter og 37 se­kun­der at gi­ve af in­den lø­bets sid­ste to eta­per.

» I mor­gen ( i dag, red.) er eta­pen vir­ke­lig fin med en me­get hård stig­ning – må­ske end­da hår­de­re end dem i dag ( i går, red.). Mit job bli­ver at mod­stå an­gre­be­ne, og det bli­ver må­ske end­da en dag, hvor jeg vil an­gri­be. Det ved man al­drig, « sag­de Con­ta­dor.

Giro d’Ita­lia slut­ter i mor­gen med en eta­pe fra Tor­i­no til Mila­no.

Jub­len var til at ta­ge og fø­le på hos Fa­bio Aru, da han i går vandt 19. eta­pe ef­ter et skuf­fen­de Giro d’Ita­lia ind­til vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.