Kun Woz­ni­a­cki skuf­fer i Pa­ris

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FA­VO­RIT­SEJ­RE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er fort­sat den hø­jest se­e­de­de spil­ler, der har for­ladt det­te års ud­ga­ve French Open i Pa­ris.

I går slog al­le fa­vo­rit­ter­ne sig vi­de­re til fjer­de run­de – her­un­der Ro­ger Fe­de­rer, der spil­le­de sig blandt de sid­ste 16 ved French Open for 11. gang i træk og der­med sta­dig er i spil til sin 18. Grand Slam- ti­tel. Stor­spil­let gik ud over bos­ni­ske Da­mir Dzum­hur, der tab­te i kam­pen med cif­re­ne 6- 4, 6- 3, 6- 2.

Ro­ger Fe­de­rer vandt French Open i 2009, hvil­ket er ene­ste gang, og hvis den 33- åri­ge spil­ler skal hæ­ve po­ka­len igen, skal schweize­ren for­bi pu­bli­kums­fa­vo­rit­ten Gaël Mon­fils, der dog måt­te ud i fem op­s­li­den­de sæt mod Pablo Cu­e­vas fra Uru­gu­ay.

Tre år er der gå­et, si­den Fe­de­rer sidst vandt en Grand Slam, og den­ne sæ­son kan me­get vel bli­ve leg­en­dens sid­ste

» Jeg stop­per må­ske ef­ter tur­ne­rin­gen, men må­ske bli­ver jeg ved i fle­re år i end­nu. Jeg ken­der ik­ke selv sva­ret, « sag­de han til pres­se­mø­det ef­ter kam­pen iføl­ge BBC.

Vandt trods syg­dom

Den for­sva­ren­de me­ster hos kvin­der­ne, Maria Sha­ra­pova, er li­ge­le­des vi­de­re, ef­ter den tårn­hø­je rus­ser be­sej­re­de au­stral­ske Sa­mantha Sto­sur. 6- 3 6- 4 blev cif­re­ne, men Sha­ra­pova ho­ste­de sig igen­nem kam­pen, og syg­dom­men, der har pla­get rus­se­ren i læn­ge­re tid, kan bli­ve fa­tal for den an­den­se­e­dets chan­cer i det fran­ske

» Jeg prø­ver ba­re på at gø­re det bed­ste, jeg kan un­der dis­se om­stæn­dig­he­der, « sag­de hun ef­ter kam­pen.

Ver­dens­rang­li­stens num­mer to mø­der Lucie Sa­fa­rova i næ­ste run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.