DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

U 20- VM, KLOK­KEN 06: 00 ( SØN­DAG MOR­GEN) PORTU­GAL U20 VIN­DER KAM­PEN

Når der er en stor fa­vo­rit i en fi na­le, kan man næ­sten væ­re sik­ker på, at pen­ge­ne og­så fal­der på stor­fa­vo­rit­ten.

Men åben­bart ik­ke i årets FA Cup- fi na­le. I hvert fald har en over­ra­sken­de stor del af Od­dset- spil­ler­ne ind­til vi­de­re sat­set de­res pen­ge på, at Aston Vil­la lø­ber med tro­fæ­et.

I alt 40 pro­cent af ind­skud­de­ne er kom­met på Aston Vil­la vin­der tro­fæ­et til 3,75, og der­for vil Dan­ske Spil ta­be pen­ge på en Vil­la- tri­umf, hvil­ket må si­ges at væ­re gan­ske usæd­van­ligt.

» Det er ret over­ra­sken­de, at der er så tæt et løb i dis­se ind­skud. I en FA Cup- fi na­le kan alt ske, hvil­ket Wi­gan be­vi­ste i 2013, da de højst over­ra­sken­de vandt fi na­len, så må­ske Od­dset- spil­ler­ne har skelet til det, selv om Ar­se­nal selv­føl­ge­lig er be­rett­ti­get fa­vo­rit til at vin­de, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.