Til­lyk­ke kvin­der

BT - - INDHOLD -

I mit barn­doms­hjem bar man bhen un­der tø­jet... Min mor var ik­ke rød­strøm­pe. Men hun var ( og er) en af de kvin­der, der in­si­ste­rer på, at kvin­der kan ALT hvad de sæt­ter sig for – præ­cis li­ge­som mænd. Min mor røg pi­be og kør­te på scoo­ter. Hun gjor­de kar­ri­e­re og blev chef i en pri­vat virk­som­hed, mens min far, der var of­fent­ligt an­sat, kom hjem kl 16 og la­ve­de ma­den. 18. ju­ni skal vi stem­me om, hvil­ke 179 mænd og kvin­der, der skal re­præ­sen­te­re de re­ste­ren­de 5.699.821 af os de næ­ste fi­re år. Det er fest­dag for de­mo­kra­ti­et. Men for den kvin­de­li­ge del af be­folk­nin­gen er det en sær­lig mær­ke­dag. I år er det nem­lig 100 år si­den, at vi fik val­gret. Der­med var li­ge­stil­lin­gen ik­ke i hus. Ret­tig­he­der som li­ge­løn og fri abort er ik­ke kom­met af sig selv, men ef­ter en lang – sej – kamp ta­get af de kvin­der, der al­drig har stil­let sig til­freds med uret­fær­dig­hed og ulig­hed. Jeg er op­dra­get til, at vi­se min tak­nem­me­lig­hed – ved at stem­me per­son­ligt og ger­ne på en kvin­de. Når jeg står i stem­me­bok­sen den 18. ju­ni, sen­der jeg min mor en tan­ke. Jeg véd, at hun i den an­den en­de af lan­det sæt­ter sit kryds ved et ( ef­ter min me­ning) helt for­kert par­ti, men hun stem­mer på en kvin­de... Det er det værd at kip­pe med fla­get for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.