’ Stolt af at væ­re kvin­de’

Sa­rah- So­fie Boussni­na, 25 år, sku­e­spil­ler

BT - - TEMA - Hvor­når stem­te du før­ste gang? Hvor­når har du und­ladt at bru­ge din stem­me­ret? Hvad af­gør, hvor du sæt­ter dit kryds? Hvad er den vig­tig­ste for­an­dring for kvin­der gen­nem de 100 år? Fuld­før sæt­nin­gen: I dag skal vi kæm­pe for...

Hvor­for skal vi fejre 100- året for kvin­ders val­gret? » Det er vig­tigt at fejre 100 års da­gen for kvin­ders stem­me­ret, da vi fejrer, at Dan­mark er et land, hvor al­le bor­ge­re uan­set køn har sam­me de­mo­kra­ti­ske ret­tig­he­der. Det er ik­ke al­le lan­de, der har de mu­lig­he­der. Der­for er det be­stemt en dag, vi skal fejre. « » Da jeg fyld­te 18 år. Jeg var glad og stolt over at kun­ne stem­me. Det er vig­tigt for et­hvert men­ne­ske at fø­le sig hørt og at ha­ve me­dind­fly­del­se i det sam­fund, man le­ver i. « Hvad be­ty­der det, at vi har den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster i Dan­mark? » Jeg er stolt af, at vi har en kvin­de­lig stats­mi­ni­ster. Det vi­ser, at vi har li- ge­stil­ling i lan­det. Det, at al­le bor­ge­re uan­set køn kan op­nå den po­si­tion, vi­ser, at det ik­ke hand­ler om, hvil­ket køn man til­hø­rer, men hvil­ke kom­pe­ten­cer man har. Dét er li­ge­stil­ling « » Jeg har al­tid brugt min stem­me­ret, hvis det har væ­ret mu­ligt for mig. Jeg sy­nes, det er vig­tigt at stem­me. For der er folk i an­dre lan­de, der of­rer de­res liv for stem­me­ret­ten. « » Jeg stem­mer ud fra, hvem jeg er mest enig med. Det er ik­ke af­gø­ren­de, om det er en mand el­ler kvin­de – det vil­le jo ik­ke væ­re li­ge­stil­ling. « » Kvin­der har få­et fle­re mu­lig­he­der. De er kom­met på ar­bejds­mar­ke­det og kan ar­bej­de si­de om si­de med mæn­de­ne. Det, at kvin­der i dag selv kan væl­ge, om de vil ska­be sig en kar­ri­e­re uden for hjem­met, har og­så stor be­tyd­ning for, hvor­dan man væl­ger at le­ve sit liv. Det vil­le væ­re utæn­ke­ligt for 100 år si­den. I dag har kvin­der en stem­me i sam­fun­det, og det er vig­tigt. « Hvor­når var du sidst stolt af at væ­re kvin­de? » Jeg er al­tid stolt af at væ­re kvin­de. « » At al­le har sam­me ret­tig­he­der og mu­lig­he­der uan­set køn, tro, kul­tur og hud­far­ve. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.