’ Jeg har fjer­net a

Hel­le Fre­de­rik­sen har kap­pet al­le bånd til Dan­mark og sit nor­ma­le liv. Hun går ’ all in’ på at bli­ve ver­dens bed­ste kvin­de­li­ge jer­n­mand

BT - - INTERVIEW - Mads Kor­sa­ger Nielsen

mkn@ bt. dk Fo­to Ben Stansall og pri­vat

Kden det sik­ker­heds­net væk, der var spændt ud un­der hen­de. Ind­til da var hun en del af tri­at­lon­lands­hol­det og på Team Dan­marks li­ste over lan­dets bed­ste sport­s­folk. Ved at tak­ke nej til den øko­no­mi­ske støt­te valg­te hun råd og vej­led­ning fra or­ga­ni­sa­tio­nens ar­se­nal af læ­ger og eks­per­ter fra. Til gen­gæld fik hun den ul­ti­ma­ti­ve fri­hed.

» Det er svært for en jy­de som mig at ro­se mig selv. Si­ge ’ du gør det fak­tisk godt’. Men det gør jeg. Jeg er god, jeg er me­get de­di­ke­ret. Men jeg har hel­ler ik­ke be­hov for at væ­re her om 10 år. Det er fint, hvis jeg stop­per om tre, « kon­sta­te­rer hun.

Suc­ce­sen

For kort tid si­den blev hun ’ årets tri­at­let’ i Dansk Tri­at­lon For­bund ef­ter ‘ en af de flot­te­ste’ sæ­so­ner i or­ga­ni­sa­tio­nens hi­sto­rie. Kort før års­skif­tet vandt hun knap en mil­li­on i præ­mie­pen­ge, da hun løb først over stre­gen i to af spor­tens mest ef­ter­trag­te­de løb ’ Hy- Vee 5150’ i USA og ’ Chal­len­ge Ba­hrain’. Des­u­den vandt Hel­le Fre­de­rik­sen sølv til EM og det glo­ba­le magasin ’ 220 Tri­at­hlon’ ud­råb­te i de­cem­ber sid­ste år den klej­ne dan­sker til at væ­re blandt spor­tens fem stør­ste stjer­ner. Ind­til vi­de­re ty­der alt på, at suc­ce­sen fort­sæt­ter i 2015. Sæ­so­nen blev ind­ledt med en tred­je­plads i et stjer­nespæk­ket felt i Du­bai og fulgt op i april med sej­re i Bra­si­li­ens ho­ved­stad, Bra­si­lia, samt Gal­ve­ston i Te­xas. På den langstrak­te fe­ri­eø ud for Te­xas’ kyst vandt hun med fem mi­nut­ter ned til den bri­ti­ske kvin­de, der løb i mål som num­mer to. En knu­sen­de sejr.

Stem­men bæ­rer ty­de­ligt præg af hje­meg­nen mel­lem Ski­ve og Stru­er, men hud­far­ven af­slø­rer, at det er man­ge år si­den, Hel­le Fre­de­rik­sen har over­vin­tret i Dan­mark. For to år si­den blev og­så som­me­ren op­gi­vet. Det dan­ske vejr er for usta­bilt. Vil man do­mi­ne­re tri­at­lons­por­ten på ver­dens­plan er der ik­ke plads til hel­dags­regn, 15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.