Spis dig til stær­ke knog­ler

BT - - KLUMME -

De fle­ste kvin­der i 40er­ne og 50er­ne, som jeg har kon­takt med, ta­ler en del om knog­les­kør­hed og om, hvor­dan de kan und­gå det. Det er alt an­det li­ge smar­te­re at fore­byg­ge end at hel­bre­de. Min op­le­vel­se er, at man­ge kun for­bin­der sun­de knog­ler med kalk. Men knog­ler in­de­hol­der an­dre mi­ne­ra­ler, der og­så er vig­ti­ge for sun­de og stær­ke knog­ler. Iføl­ge WHOs ( Wor­ld He­alth Or­ga­ni­sa­tion) li­der 500.000 dan­ske­re af oste­o­por­o­se, som knog­les­kør­hed egent­lig hed­der. Syg­dom­men ram­mer pri­mært kvin­der over 50 år, men fo­re­kom­sten blandt mænd er – må­ske overa­sken­de – sti­gen­de.

Knog­les­kør­hed er ken­de­teg­net ved, at knog­ler­ne har mi­stet så me­get styr­ke, at selv min­dre be­last­nin­ger kan med­fø­re brud. Sel­ve mæng­den og styr­ken af knog­le­væ­vet er ned­sat, så knog­len ned­bry­des in­de­fra og ik­ke – som man­ge må­ske tror – omvendt.

Knog­le­væ­vet er le­ven­de, da knog­ler be­står af cel­ler li­ge­som re­sten af vo­res krop, or­ga­ner, hud osv. Knog­le­cel­ler ud­skif­tes li­vet igen­nem, nem­lig med ca. 10 pct. hvert år hos voks­ne. Man kan si­ge, at knog­ler­ne ar­bej­der kon­stant, da de byg­ges op og bry­des ned for at re­pa­re­re, til­pas­se og af­gi­ve mi­ne­ra­ler fra knog­ler­ne til blo­det, som kom­pen­sa­tion for et un­der­skud i krop­pen.

Na­tur­ligt knog­le­tab

Op­byg­nin­gen do­mi­ne­rer ind­til om­kring 30 års al­de­ren. Her­ef­ter sæt­ter et al­ders­be­tin­get knog­le­tab ind, der for kvin­ders ved­kom­men­de ac­ce­le­re­rer i over­gangs­al­de­ren for der­ef­ter at sta­bi­li­se­re sig. Mænd har stør­re mu­skel­mas­se at bæ­re på og op­byg­ger ca. 10 pct. me­re knog­le­mas­se end kvin­der.

De fak­to­rer, der be­ty­der mest for, hvor stær­ke knog­ler­ne bli­ver, er arv, vægt, køns­hor­moner, ind­ta­gel­se af kalk og mag­ne­si­um gen­nem ko­sten el­ler via kost­tilskud. Og­så fy­sisk ak­ti­vi­tet har ind­virk­ning på, om man er i ri­si­ko for at ud­vik­le knog­les­kør­hed el­ler ej, for mo­tion il­ter blo­det og for­bed­rer kredslø­bet, der igen styr­ker knog­ler­ne.

Man­gel på mag­ne­si­um, kalk og D- vi­ta­min, fy­sisk inak­ti­vi­tet, ryg­ning, stort for­brug af al­ko­hol og un­de­rer­næ­ring er de sto­re syn­de­re, når man li­der af knog­les­kør­hed. Ved at gø­re en ak­tiv ind­sats over for en el­ler fle­re af dis­se fak­to­rer, er det mu­ligt en­ten at fore­byg­ge knog­les­kør­hed el­ler at brem­se syg­dom­mens ud­vik­ling.

Ko­sten spil­ler en vig­tig rol­le ved fore­byg­gel­se og be­hand­ling af knog­les­kør­hed, og du bør sør­ge for en ri­ge­lig til­før­sel af især mag­ne­si­um og der­ef­ter kalk, samt af spor­mi­ne­ra­ler og vi­ta­mi­ner.

Det øger ri­si­ko­en for oste­o­por­o­se:

• Knog­les­kør­hed i fa­mi­li­en. • Tidlig over­gangs­al­der (< 45 år). • Lil­le knog­le­mas­se som ud­gangs­punkt. • Stort for­brug af al­ko­hol. • To­baks­ryg­ning. • Lav te­stoste­ron- pro­duk­tion ( kun mænd). • Bi­ny­re­bark­hor­mon- be­hand­ling. • Vis­se kro­ni­ske gigtsyg­dom­me, her­un­der led­degigt. • Stof­skif­te­syg­dom­me. • Util­stræk­ke­lig mag­ne­si­um, kalk og D- vi­ta­min i ko­sten. • Man­gel på re­gel­mæs­sig mo­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.