UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• Nog­le drik­ker mælk el­ler spi­ser me­je­ri­pro­duk­ter for at få kalk. Men hvis mæl­ke­pro­duk­ter var hjør­ne­ste­nen i fore­byg­gel­se af skø­re knog­ler, vil­le ind­byg­ge­re i et land­brug­s­land som Dan­mark te­o­re­tisk set und­gå pro­ble­mer med skø­re knog­ler. Mod­sat bur­de knog­les­kør­hed ram­me hårdt i lan­de, hvor der er ik­ke er tra­di­tion for at drik­ke mælk. Fak­ta er, at det mod­sat­te er til­fæl­det. • En god må­de at spi­se sig til kalk og an­dre vig­ti­ge mi­ne­ra­ler som mag­ne­si­um er mand­ler, nød­der, ker­ner, fuld­korns­brød, grøn­ne grønt­sa­ger og an­dre kal­k­hol­di­ge spi­ser. • Hold der­i­mod igen med slik, suk­ker, al­ko­hol og ryg­ning, der tæ­rer på krop­pens kal­k­de­po­ter. • Jo min­dre ’ sy­re­dan­nen­de’ mad, drik­ke m. m. du ind­ta­ger, de­sto min­dre kalk har du brug for. • Væl­ger du et kost­tilskud med kalk, så vælg et or­ga­nisk til­skud. Det kan di­ne cel­ler bedst gen­ken­de, og der­med bli­ver op­ta­gel­sen bed­re. Kalk op­ta­ges ef­fek­tivt, sær­ligt sam­men med mag­ne­si­um og D- vi­ta­min.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.