’ De kal­der mig con­nais­seur Dyb­da­hl’

For to år si­den gjor­de Si­mon Dyb­da­hl Øster­borg sin hob­by til sit er­hverv. Før la­ve­de an­lægs­gart­ne­ren ha­ver i Nord­s­jæl­land, i dag sæl­ger han solskin på fla­ske til al­le, som de­ler hans li­den­skab for champag­ne

BT - - KLUMME - Ma­rie Var­m­ing Fo­to Jens Astrup

btwe­e­kend@ bt. dk

Ssin­de fla­sker champag­ne. For bag­hu­set har i de se­ne­ste man­ge år har dan­net ram­men om an­lægs­gart­ne­rens sto­re li­den­skab: solskin på fla­ske. Her in­tro­du­ce­re­de han ’ dren­ge­klub­ben’, hvor med­lem­mer­ne be­tal­te 500 kro­ner om må­ne­den, for fi­re gan­ge om året at kom­me til en smag­ning, hvor der var gyld­ne drå­ber for over 100.000 kro­ner. Han smi­ler bredt ved tan­ken om al den champag­ne, mens han kær­teg­ner en fla­ske, han kan nå fra sin bar­stol. I 2005 blev Si­mon selv­stæn­dig som gart­ner, og det var go­de ti­der.

» Der var mas­ser at la­ve, og jeg byg­ge­de he­le ha­ver op med plan­ter, be­læg­nin­ger, græs­plæ­ner og så vi­de­re. Det var ty­pisk i Nord­s­jæl­land, hvor hu­set var ny­byg­get, og der kun mang­le­de en ha­ve. «

For­ret­nin­gen gik godt, og en dag i 2013 stod Si­mon Dyb­da­hl Øster­borg med 150.000 kro­ner mel­lem hæn­der­ne. Pen­ge som han veks­le­de til champag­ne. » Jeg kør­te til Frank­rig og køb­te 1.500 fla­sker. Jeg tænk­te: ’ Det vær­ste, der kan ske, er, at jeg drik­ker he­le lor­tet selv’. «

Men det kom han ik­ke til, for sam­men med sin mak­ker, Mikkel Ha­gerup, be­gynd­te Si­mon at hol­de champag­nes­mag­nin­ger, som folk kun­ne kom­me li­ge ind fra ga­den og del­ta­ge i.

Chan­ce for suc­ces

Gen­nem åre­ne hav­de Si­mon Dyb­da­hl Øster­borgs ha­ve­kun­der hørt den gla­de gart­ner snak­ke løs om champag-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.