’ Det går al­drig galt med en champag­ne fra 2008’

Få Si­mon Dyb­da­hl Øster­borgs fem bed­ste råd om champag­ne

BT - - KLUMME - Hvor­dan væl­ger man en champag­ne? Hvor læn­ge kan man gem­me champag­ne? Hvad skal der stå på eti­ket­ten? Hvor­når skal man drik­ke hvil­ken ty­pe champag­ne?

» Find den drue, du bedst kan li­de. Der er groft sagt tre at væl­ge imel­lem: Pi­not noir, pi­not me­u­ni­er og char­don­nay. Når du har fun­det din drue, kan du be­gyn­de at eks­pe­ri­men­te­re med år­gan­ge. Champag­ne er li­ge­som mælk. Selv om det kom­mer fra sam­me ko, er der stor for­skel på let­mælk og kær­ne­mælk. Gå ger­ne ef­ter champag­ne fra 2008, som var det bed­ste år si­den 1976. Du går al­drig galt i by­en med en champag­ne fra 2008. «

» Læn­ge. Men du kan godt ri­si­ke­re, at en champag­ne fra før 1950 er død, det vil si­ge, at bob­ler­ne er gå­et ud. Hvis du skal gem­me din champag­ne og ik­ke har et rig­tigt vin­kø­le­skab, så gem den i dit klæ­de­skab, hvor tem­pe­ra­tu­ren er no­gen­lun­de kon­stant, og der er mørkt. De bed­ste vil­kår for champag­ne er ot­te gra­der og mør­ke. «

» Champag­ne. El­lers er det ik­ke champag­ne. Der er in­tet over, men en mas­se ne­de­nun­der. Cré­mant er en mous­se­ren­de vin fra Frank­rig, men den kom­mer ik­ke fra Champag­ne- di­strik­tet. Cré­mant

Iris to Fo kan væ­re o. k., men det er en urskov at fin­de rundt i. Ve­u­ve Cli­cquot og Moët et Chan­don vil­le jeg hol­de mig fra. De er alt for un­ge, og det gør dem su­re. Hvis du vil ha­ve en af de to, så vent et par år med at drik­ke den. Står der Cristal el­ler Dom Pe­rig­non, er det of­te god champag­ne, men du be­ta­ler over 1.000 kr. for en fla­ske. «

» Om som­me­ren kan jeg bedst li­de char­don­nay, som er let, luf­tig og læ­sken­de. Det er solskin på fla­ske, men den skal væ­re mindst fem år gam­mel. Om vin­te­r­en kan jeg bed­re li­de pi­not noir, som godt må væ­re ung, for den er hur­tig til at få en god smag. « Hvad skal man gø­re, hvis man vil vi­de end­nu me­re? » Man rin­ger til mig. «

We­e­kend - 30.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.