’ Gik du for­bi kærlighe

Ap­pen Tin­der æn­dre­de spil­le­reg­ler­ne på dat­ing­mar­ke­det. Ny app gi­ver ad­gang til sing­ler helt tæt på. I frem­ti­den bli­ver dat­ing- ap­ps end­nu me­re ag­gres­si­ve, for­ud­si­ger eks­pert

BT - - TEMA - Thomas Con­rad­sen

Teg­ning Lars Andersen tco@ ber­ling­s­ke. dk

JHap­pn er me­re ude­fi­ner­bart end klas­si­ske dat­ing- si­der. Det er fak­tisk et af træk­pla­stre­ne, si­ger Ka­tri­ne Pihl- Andersen. Hun er cand. it., har skre­vet spe­ci­a­le om net­op Tin­der og har fulgt Hap­pn og øv­ri­ge mat­ch­making- ap­ps’ ind­t­og på dat­ing­mar­ke­det. » Det er det le­gen­de og un­der­hol­den­de, der er i fo­kus, frem for en sø­gen ef­ter en kæ­re­ste. På den må­de vir­ker man min­dre des­pe­rat, når man bru­ger pro­gram­mer­ne, end man gør ved at ha­ve en pro­fil på de klas­si­ske dat­ing­hjem­mesi­der. De yn­gre ge­ne­ra­tio­ner fin­der det ik­ke ta­bu­belagt at an­ven­de tra­di­tio­nel­le dat­ings­i­der, hvis man er æl­dre end dem og ’ ik­ke læn­ge­re mø­der så man­ge nye men­ne­sker i sin hver­dag’. Men hvis man sta­dig er ’ out and about’, er det en fal­li­ter­klæ­ring at hop­pe på Dat­ing. dk el­ler Sing­le. dk, « si­ger hun.

De smuk­ke sing­ler

For at sik­re sig, at det var det ’ ret­te kli­en­tel’, der brug­te Tin­der, be­søg­te ud­vik­ler­ne ved lan­ce­rin­gen i 2012 uni­ver­si­tetspar­ker i he­le USA og fik de smuk­ke­ste og de smar­te­ste til at op­ret­te pro­fi­ler. At hip­pe men­ne­sker sta­dig bru­ger Tin­der, blev for ny­lig be kræf­tet, da Hol­lywood- stjer­nen Leo­nar­do DiCaprio op­ret­te­de en pro­fil.

Chri­sti­a­ne Vejlø – di­gi­tal trend- ana­ly­ti­ker fra Elek­tro­ni­s­ta Me­dia – er enig i, at det smar­te stor­by- kli­en­tel er en del af for­kla­ring på suc­ce­sen.

Man slip­per for den so­ci­a­le stig­ma­ti­se­ring, der kan føl­ge med ved tra­di­tio­nel dat­ing, me­ner hun. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.