Eden i dag?’

BT - - TEMA -

dat­ing- ap­ps dri­ver bru­ger­ne til at ta­ge kon­trol over de­res liv .

» Vi for­sø­ger at op­ti­me­re vo­res sund­hed, vo­res søvn og vo­res kost. Der­for er det kun lo­gisk, at vi og­så for­sø­ger at op­ti­me­re vo­res kær­lig­heds­liv. Men når først folk har la­det sig svø­be ind i den­ne nem­me og lækre mat­ch­making- leg, ska­ber det et af­hæn­gig­heds­for­hold, « for­kla­rer hun.

Va­nedan­nen­de dat­ing

So­cio­log Cas­per Hø­eg Ra­dil ad­va­rer mod den va­nedan­nen­de ef­fekt. Og det er ik­ke kun de nye pro­gram­mer, der er tids­rø­ve­re. Så­dan har det væ­ret si­den dat­ing- po­r­ta­ler­nes be­gyn­del­se. » Folk bli­ver over­ra­sket over, hvor lang tid de egent­lig bru­ger på hjem­mesi­der­ne. De skul­le ba­re li­ge se, ’ hvor­dan det var’, og plud­se­lig bru­ger de 10- 15 ti­mer om ugen. Når man da­ter, la­der man sig ind­lem­me i et rol­le­spil, der kø­rer døg­net rundt, « si­ger Cas­per Hø­eg Ra­dil.

En mu­lig ne­ga­tiv kon­se­kvens ved de nye ap­ps er, at man stort set ude­luk­ken­de be­døm­mes på sit ud­se­en­de. Det over­fla­di­ske grund­ele­ment be­ty­der, at folk op­fø­rer sig an­der­le­des on­li­ne, men og­så mø­de­r­ne, der op­står bag­ef­ter , æn­drer ka­rak­ter.

» Det, at man ik­ke ken­der den an­dens agen­da, gør, at mø­de­r­ne bli­ver lidt let­te­re og sjove­re, for­di man ik­ke skal for­sø­ge at over­be­vi­se den an­den om, at man har æg­te­skabs­po­ten­ti­a­le, « si­ger Ka­tri­ne Pihl- Andersen.

So­cio­log Cas­per Hø­eg Ra­dil, der er spe­ci­a­list i on­li­ne mar­keds­fø­ring, tror, at vi med Tin­der og Hap­pn kun har set be­gyn­del­sen på di­gi­tal mat­ch­making. Han for­ud­ser, at de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner af pro­gram­mer bli­ver langt me­re ’ in­ten­se’ og ’ ag­gres­si­ve’.

» In­den læn­ge vil der sik­kert væ­re et pro­gram, hvor tid og sted til en da­te al­le­re­de er fun­det og et bord re­ser­ve­ret. Så får bru­ger­ne be­ske­den: ’ Gå 200 me­ter ned ad ga­den og mød den­ne per­son om 10 mi­nut­ter – ja el­ler nej.’ Sva­rer man ja, er man straks på da­te. Sva­rer man nej, får næ­ste per­son mu­lig­he­den, « spår han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.