Slip af med hov

BT - - KROP I BALANCE -

Tu­sind­vis af dan­ske­re pla­ges dag­ligt af ho­ved­pi­ne. Man­ge væl­ger at be­kæm­pe smer­ter­ne med pil­ler, men et kro­nisk for­brug af smer­testil­len­de me­di­cin hol­der blot smer­ten ved li­ge. Fak­tisk er me­di­ci­nin­du­ce­ret ho­ved­pi­ne vir­ke­lig­hed for 100.000 dan­ske­re.

For me­get me­di­cin fjer­ner ik­ke symp­to­mer­ne, men øger ri­si­ko­en for, at man kan ud­vik­le de­pres­sion og angst. Iro­nisk nok kan smer­testil­len­de me­di­cin væ­re år­sag til, at sy­ge­fra­væ­ret sti­ger. Smer­te er et ud­tryk for, at ner­ve­sy­ste­met er over­be­la­stet, og der­for er sær­ligt sen­si­tivt over for al­le ind­tryk, der kom­mer ind via san­ser­ne. Når sum­men af san­se­ind­tryk bli­ver for over­væl­den­de, mær­ker man smer­ter­ne.

Din smer­te­tær­skel på­vir­kes af:

• Søvn­man­gel og blåt lyst fra tv/ com­pu­ter/ mo­bil in­den sen­ge­tid. • For man­ge tom­me kal­o­ri­er og for lidt grønt. • Lang­va­rig kal­o­ri­e­re­strik­tion og ude­luk­kel­se af ma­kro­næ­rings­stof­fer ( f. eks. kul­hy­dra­ter, fedt el­ler pro­te­in). • Mang­len­de el­ler en­si­dig ak­ti­vi­tet. • Over­dre­ven træ­ning og mang­len­de resti­tu­tion. • Vej­rtræk­ning op­pe i skul­dre­ne. • Be­kym­ren­de tan­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.