Ved­pi­nen

BT - - KROP I BALANCE -

Frem­for pil­ler an­be­fa­ler jeg, at men be­hand­ler kro­nisk ho­ved­pi­ne med livs­stils­æn­drin­ger og mo­tion. Der fin­des en ræk­ke simp­le øvel­ser, der kan få ho­ved­pi­ne til at for­svin­de.

Det kan vir­ke som en stor mund­fuld at få styr på bå­de søvn, kost og træ­ning, men det bli­ver let og over­kom­me­ligt, hvis du ar­bej­der fo­ku­se­ret på én ting ad gan­gen. Brug syv- 14 da­ge på at få én god va­ne på plads – og gå først vi­de­re, når du har væ­ret i stand til at gø­re dét, du hav­de sat dig for ni ud af 10 gan­ge. I min bog ’ Skyhøj For­bræn­ding’, hjæl­per jeg dig med at im­ple­men­te­re de go­de va­ner uge for uge.

Fem va­ner, der fjer­ner ho­ved­pi­nen:

• God søvn­hy­giej­ne og re­gel­mæs­si­ge sen­ge­ti­der. • Mad, der er rig på vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. • Re­gel­mæs­si­ge spi­se­va­ner og mad, der dæk­ker dit ener­gibe­hov. • Va­ri­e­ret, al­si­dig be­væ­gel­se. • Resti­tu­tion og fri­da­ge. • Vej­rtræk­ning helt ned i ma­ven og bæk­ke­net. • Me­di­ta­tion og mind­ful­l­ness. Med enk­le øvel­ser kan du af­hjæl­pe fle­re for­mer for spæn­dings­ho­ved­pi­ne. F. eks. kan du fri­gø­re ner­ver, der sid­der fast­k­lemt i kra­nie/ skul­der/ nak­ke­re­gio­nen og ska­be fri be­væ­gel­se i dis­se om­rå­der. Med øje­nø­vel­ser kan du af­spæn­de øj­en- og hold­nings­mus­k­ler. Som en si­de­ge­vinst kan øvel­ser­ne og­så op­ti­me­re dit syn. For­må­let er, at øvel­ser­ne hjæl­per hjer­nen ved at over­dø­ve ’ støj’ og ’ ir­ri­te­ren­de in­put’ fra an­dre san­ser. For ik­ke at over­væl­de et i for­vej­en stres­set sy­stem, bør du spre­de øvel­ser­ne ud over da­gen, så du f. eks la­ver én øvel­se hver an­den ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.