Savn og sø­gen

Ka­tri­ne Ma­rie Guldager byg­ger bro mel­lem det re­a­li­sti­ske og det sy­re­de i sin nye ro­man

BT - - BOG- FIX - Eva Po­hl

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

IMen der er, ka­rak­te­ri­stisk for for­fat­te­ren, lev­net plads til sy­re­de brud på det hver­dags­li­ge. Leo­nora er ble­vet mor og an­er­kendt kunst­ner og ser – ef­ter op­hold i Fe­mø- lej­ren – med an­dre øj­ne på sin mands ad­færd. Hen­des for­hold til broren, Hen­ry, der er løsladt fra stats­fængs­let, bli­ver stærkt pro­ble­ma­ti­se­ret. Hen­ry er pla­get af angst og in­dre dæ­mo­ner, er ud­stødt fra kol­lek­ti­vet i Hel­lerup og ven­der til­ba­ge til Kø­ge, hvor han ind­le­der et ero­tisk og livs­be­kræf­ten­de for­hold til en fro­dig og fav­nen­de kvin­de. Men ang­stens og de un­der­tryk­te fø­lel­sers ulv er sprun­get fra moren Lil­ly og føl­ger nu Hen­ry. Hans af­magt og for­føl­gel­ses­v­an­vid er glim­ren­de be­skre­vet.

Køns­rol­ler

En ro og var­me smy­ger sig ind i fle­re pas­sa­ger i ’ Bror og sø­ster’, som når beskri­vel­sen af de tra­di­tio­nel­le og snæ­ren­de køns­rol­ler og for­æl­drerol­lens ud­for­drin­ger mod­stil­les af ’ fly­den­de kær­lig­hed’ og glæ­den ved mo­der­ska­bet. Der er ind­le­vel­se i de helt grund­læg­gen­de fø­lel­ser i en fa­mi­lie, sam­ti­dig med at pe­ri­o­dens strøm­nin­ger af­spej­ler sig i per­so­ner­nes hold­nin­ger og dis­kus­sio­ner. Ro­ma­nen ska­ber des­u­den et ef­tertan­kens rum, hvor vi bli­ver min­det om, hvor be­græn­set tid, vi hver især har til at gø­re dét, vi sy­nes er vig­tigt i vo­res liv. Det er fint og mo­dent frem­stil­let, med blik for bå­de lyk­ke og ulyk­ke, savn og sø­gen i fa­mi­li­en. Man kan kun se frem til næ­ste og sid­ste bind i Kø­ge­krø­ni­ken. Ti­tel: Bror og sø­ster For­fat­ter: Ka­tri­ne Ma­rie Guldager Si­der: 199 Pris: 250 kr. For­lag: Po­li­ti­kens For­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.