En hånd til de gam­le Nyd øje­blik­ket

BT - - BOG- FIX -

Bo­gen ’ Når de æl­dre bli­ver gam­le’ skal ru­ste på­rø­ren­de til at ta­ge sig bedst mu­ligt af de­res æl­dre. For det be­hø­ver selv­føl­ge­lig ik­ke at væ­re ren tri­stes­se at bli­ve gam­mel. Som det hed­der i bo­gen: ’ Livs­fa­sen med syg­dom, svæk­kel­se og al­der­s­dom er ud­for­dren­de, men den rum­mer og­så ki­men til go­de grin, øm­hed og ef­ter­tænksom­hed’. Nyt nor­disk for­lag Ar­nold Busck, 250 kr. » Lad os ta­ge ti­den til at le­ve, lad os føl­ge na­tu­ren, lad os ny­de øje­blik­ket, lad os ik­ke ha­ste af sted for in­gen­ting. « Så­dan lød Mi­chel de Mon­taig­nes livs­fi­lo­so­fi. Den pas­ser li­ge så godt i dag som den gjor­de i 1500- tal­let. I ’ En som­mer med Mon­taig­ne’ be­hand­les 40 cen­tra­le te­ma­er i hu­ma­ni­stens es­says. Fra hans mod­vil­je mod læ­ger til krig, fred og bør­ne­op­dra­gel­se. Kri­ste­ligt Dag­blad, 200 kr.

We­e­kend - 30.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.