’ Vær go­de ved hin­an­den og pas på to­nen

Ihan fra sing­le- ak­tu­el­le L. I. G. A. ad­va­rer mod sprog­bru­gen på net­tet

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Ud­dan­nel­se: Band: Ny ære: Ak­tu­el: Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser d

ho­eg@ bt. dk Fo­to Claus Bech » Bri­an Wil­son har li­ge ud­gi­vet en ny pla­de med nog­le smuk­ke san­ge, som jeg hø­rer ret me­get. El­lers er jeg og­så ble­vet ret glad for ban­det Awol­na­tion, som hit­te­de med ’ Sail’ i Dan­mark for no­get tid si­den. « » Jeg har en me­get bred mu­siks­mag, og jeg kan li­de alt fra me­tal til det mu­sik, der bli­ver spil­let i ra­dio­en. Jeg dyr­ker og el­sker bands som Arctic Mon­keys, Aven­ged Se­ven­fold, My Che­mi­cal Ro­man­ce og Plan B. « » Jeg tog min mor og lil­le­sø­ster i bi­o­gra­fen for at se ’ Ho­me’, men vi kom en ti­me for tid­ligt og skul­le sid­de og ven­te i foy­e­ren. Da der in­gen men­ne­sker el­ler me­d­ar­bej­de­re var, end­te vi med at gå ind i en ran­dom sal hvor ’ Fast and Furious 7’ kør­te. Vi så et kvar­ter af den, før vi rej­ste os og gik ind i en an­den sal, hvor vi så et kvar­ter af ’ Skam­me­re­nes Dat­ter’ in­den vi så gik ind og så ’ Ho­me’. Det var en god dag, og der blev spist man­ge po­pcorn. «

» Jeg har man­ge – blandt an­det ’ Les Misérab­le’, ’ Li-

’ terek­sa­men. • Trom­mesla­ger i L. I. G. A. • Ud­nævnt som am­bas­sa­dør for men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Dig­ni­ty • L. I. G. A. har net­op ud­sendt sing­len ’# SEXII’. met­less’, ’ That thing you do’, ’ Life of Pi’ og næ­sten al­le film med Leo­nar­do DeCaprio. « » Jeg var in­de og se et dansk upco­m­ing band, der hed­der The Ra­dar Post, der li­ge har ud­gi­vet et nyt an­mel­der­rost al­bum. Det var en su­per dej­lig op­le­vel­se. « » Det er uden tvivl kon­cer­ten med Aven­ged Se­ven­fold til­ba­ge i 2010. Mi­ne ven­ner og jeg slog camp uden for Sto­re Ve­ga ( spil­le­sted i Kø­ben­havn, red.) i fle­re ti­mer, og vi skrå­le­de, he­ad­ban­ge­de og dan­se­de så me­get til kon­cer­ten, at vi da­gen ef­ter måt­te bli­ve hjem­me fra sko­le, for­di vi var fuld­stæn­dig øm­me fra top til tå. Det var en helt igen­nem fan­ta­stisk kon­cert. « » Jeg har ik­ke et tv der­hjem­me, så jeg ser Net­flix. I øje­blik­ket ser jeg ’ Fresh prin­ce of Bell Air’ og ’ Fri­ends’. Det er dej­ligt at fla­de ud til no­get komedie ef­ter en lang dag. « » Jeg ser al­drig re­a­li­ty- pro­gram­mer. Det er li­vet for kort til. «

We­e­kend - 30.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.