Pu­tins hævn

Ruslands præ­si­dent sky­der til­ba­ge på EU ved at næg­te 89 pro­mi­nen­te eu­ro­pæ­e­re in­drej­se

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

AD­GANG FOR­BUDT

Der har læn­ge væ­ret kold luft mel­lem Rusland og EU, men med en ny­ligt læk­ket for­bud­s­li­ste, bæ­rer Rusland bræn­de til bå­let og bi­dra­ger yder­li­ge­re til det dår­li­ge for­hold.

Fre­dag aft en kun­ne den fi nske tv­sta­tion YLE for­tæl­le, at 89 navn­giv­ne eu­ro­pæ­e­re ik­ke får lov til at rej­se ind i Rusland. Den hem­me­li­ge li­ste er et mod­svar på EUs sank­tio­ner mod Rusland og Pu­tins uden­rigs­po­li­tik. Det for­kla­rer Rusland- ana­ly­ti­ker Jens Wor­ning Sø­ren­sen.

» Det er me­get for­ud­si­ge­ligt. Si­den 90’ er­ne har Rusland al­tid gi­vet gensvar. Så når vi la­ver li­ster, så la­ver de og­så li­ster, « si­ger Jens Wor­ning Sø- ren­sen med hen­vis­ning til EUs li­ste over rus­se­re, der ik­ke må rej­se ind i EU, som kom eft er kri­sen i Ukrai­ne be­gynd­te først i 2014.

Pay­ba­ck

Blandt de 89 eu­ro­pæ­e­re står fi re dan­ske­re. To tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­stre i Per Stig Møller ( K) og Le­ne Es­per­sen ( K) og par­ti­for­mand for det høj­re­na­tio­na­le Dan­sker­nes Par­ti, Da­ni­el Carl­sen.

Men må­ske me­re in­ter­es­sant er det, at en ak­tiv, højt­stå­en­de dansk em­beds­mand og­så står på li­sten. Thomas Ahrenki­el, der er chef for For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, op­træ­der og­så på li­sten. Han var uden­rigs­rå­d­gi­ver for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, da han sad i stats­mi­ni­ste­ri­et. Den­gang hav­de Rusland et glim­ren­de for­hold til bå­de Ahrenki­el og Dan­mark, for­kla­rer Jens Wor­ning Sø­ren­sen.

» Der er mu­lig­vis her ta­le om re­el ’ pay­ba­ck’, for­di den til­lid, rus­ser­ne hav­de til Thomas Ahrenki­el for fem år si­den, li­ge plud­se­lig ik­ke er der læn­ge­re, « si­ger Jens Wor­ning Sø­ren­sen, der er tid­li­ge­re ge­ne­ral­kon­sul på den dan­ske am­bas­sa­de i Sankt Pe­ters­borg. Han for­kla­rer og­så, at da li­stens dan­ske nav­ne og fl ere uden­land­ske nav­ne er per­so­ner, der ik­ke læn­ge­re er ak­ti­ve, så er det en for­holds­vis sym­bolsk li­ste. Og en li­ste, som Rusland for­ment­lig har haft en in­ter­es­se i at læk­ke.

» De kan nor­malt godt hol­de på en hem­me­lig­hed ov­re i Rusland, så man kan da godt tæn­ke den tan­ke, at li­sten er ble­vet læk­ket med vil­je, « si­ger Jens Wor­ning Sø­ren­sen.

De tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­stre Per Stig Møller ( K) og Le­ne Es­per­sen ( K) er beg­ge på Pu­tins li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.