FBI KAN VRI­STE MAG­TEN FRA BLAT­TER ’’

Skan­da­le. Trods hår­de an­kla­ger om kor­rup­tion og be­stik­kel­se fi k Sepp Blat­ter fi re år me­re som FI­FA- præ­si­dent

BT - - DEBAT - ’ Ja­men, I lo­ve­de da at gø­re no­get’

DON’T MESS with the FBI. Man­gen en svind­ler og forbryder har lært lek­tien. Du lø­ber ik­ke om hjør­ner med FBI. Det var og­så den læ­re, cy­kel­ryt­te­ren Lan­ce Arm­strong måt­te san­de. I man­ge år var ame­ri­ka­ne­ren gå­et fri af si­ne do­pin­gankla­ger, for­di det kun var hi­sto­ri­er, der kør­te i vis­se kri­ti­ske pres­se­kred­se og blev nødtørft igt un­der­søgt af spor­tens eg­ne ret­sin­stan­ser. Arm­strong kør­te ufortrø­de­nt vi­de­re og und­lod ik­ke at svi­ne en­hver til, der ned­lod sig til at tviv­le på te­xa­ne­rens uskyld. Først da FBI for al­vor gik ind i sa­gen, og den off ent­li­ge an­kla­ge­myn­dig­hed be­gynd­te at true vid­ner med fængsel, hvis de ik­ke tal­te sandt, faldt ma­sker­ne, og Arm­strong blev af­slø­ret som den no­to­ri­ske do­ping­syn­der, han er. Han var fær­dig og valg­te at græ­de ud ved Oprah Win­freys skul­der. SEPP BLAT­TER, FI­FAS præ­si­dent, er end­nu ik­ke grå­d­la­bil, men el­lers kan hi­sto­ri­en gen­ta­ge sig. Den­ne gang med øjen­syn­ligt kor­rup­te med­lem­mer af FI­FA i fed­te­fa­det. I utal­li­ge år er an­kla­ger­ne om svin­del og be­stik­kel­se fl øjet gen­nem luft en. Sepp Blat­ters for­gæn­ger, bra­si­li­a­ne­ren Jo­ao Ha­velan­ge, var be­rømt for at kø­be sig til stem­mer hos fat­ti­ge afri­kan­ske og sy­da­me­ri­kan­ske lan­de, og sam­me råd­ne kul­tur er fort­sat un­der Blat­ter. Un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster som eng­læn­de­ren An­drew Jen­nings og ty­ske­ren Jens We­in­reich har af­slø­ret den ene bru­ne kon­vo­lut med pen­ge eft er den an­den, der har skift et hæn­der i di­ver­se luk­suri­ø­se ho­tel­kor­ri­do­rer, men først nu er det ble­vet al­vor. ONS­DAG AN­HOLDT DET ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti syv FI­FA- med­lem­mer på det ek­stra­va­gan­te ho­tel Baur au Lac i Zürich, og de syv vil bli­ve stil­let for ret­ten i USA. Ankla­ge­skrift et ta­ler om kri­mi­nel­le hand­lin­ger gen­nem 24 år, her­un­der bed­ra­ge­ri, be­stik­kel­se og hvid­va­sk­ning af pen­ge. FBI me­ner, at de har be­vi­ser for, at der var be­stik­kel­se ind­blan­det, da Syd­afri­ka skaf­fe­de sig vært­ska­bet til VM i fod­bold i 2010 og i for­bin­del­se med val­get af FI­FA- præ­si­dent i 2011. Som i til­fæl­det Lan­ce Arm­strong, er det og­så den­ne gang vid­neud­sagn fra whi­st­le­blowe­re, der har sik­ret FBI gen­nem­brud. Eks­vi­ce­præ­si­den­ten for det ame­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, Chuck Bla­zer, har si­den 2011 sam­ar­bej­det med FBI, og det har iføl­ge an­kla­ge­skift et gi­vet bun­ker af be­vi­ser.

MAI MERCA­DO HVIL­KEN RE­AK­TION HAR vi så set fra Sepp Blat­ter og det sto­re fl er­tal i FI­FA? I en­hver respek­ta­bel or­ga­ni­sa­tion, vil­le præ­si­den­ten træk­ke sig el­ler bli­ve smidt ud på røv og al­bu­er, men ik­ke i FI­FA. Man­ge års rå­d­den kul­tur blev be­kræft et fre­dag aft en, da Sepp Blat­ter blev gen­valgt som præ­si­dent for en ny fi re- års pe­ri­o­de. Selv om FI­FA står midt i den stør­ste skan­da­le i for­bun­dets 111- åri­ge hi­sto­rie, og to af Blat­ters hånd­gang­ne vi­ce­præ­si­den­ter sid­der i fængsel, kun­ne den 79- åri­ge schweizer la­de sig hyl­de som gen­valgt præ­si­dent. Hvor­dan kan det la­de sig gø­re? Jo, al­le lan­de - sto­re som små - har i bed­ste de­mo­kra­ti­ske tra­di­tion én stem­me, og igen­nem man­ge år har Blat­ter og for­gæn­ge­ren Ha­velan­ge sør­get for, at der blev ka­na­li­se­ret mil­li­o­ner af kro­ner til de små og ube­ty­de­li­ge fod­bold­lan­de. Til gen­gæld skal de sør­ge for at gen­væl­ge Blat­ter - og det gør de. SÅ­DAN ER DET fo­re­gå­et i år­ti­er, og kun det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti har me­to­der, der kan æn­dre sla­gets gang. Lad hå­be, at FBI kan red­de ver­dens stør­ste sport ud af for­bry­der­nes

klø­er. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen

25. maj

11 kom­men­ta­rer

26. maj

’ Nød­ven­dig und­skyld­ning fra po­li­ti­et’

17 kom­men­ta­rer

27. maj

’ Øster­gaards pro­vo­ka­tion’

15 kom­men­ta­rer

28. maj

’ Kun Lars Løk­ke kan ta­be val­get for blå blok’

10 kom­men­ta­rer

29. maj.

’ Løk­kes møgstart’

38 kom­men­ta­rer

30. maj

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.