Hel­le er en iskold ro­bot

BT - - DEBAT - VALG Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Val­get er ud­skre­vet, og Thor­ning har ma­net sig op til at væ­re en iskold ro­bot, der kon­stant slyn­ger løg­n­ag­ti­ge ud­sagn ud i æte­ren, som at re­ge­rin­gen har ført Dan­mark ud af kri­sen, har skabt 30.000 ar­bejds­plad­ser og væk­sten er i gang. Ja re­ge­rin­gen er in­tet min­dre end fan­ta­stisk.

Sandheden er, at Thor­ning har kørt Dan­mark mod den øko­no­mi- ske af­grund, hvil­ket ses på det sto­re un­der­skud på sta­tens fi nan­ser. Kun tak­ket væ­re den frem­ryk­ke­de be­skat­ning af dan­sker­nes ka­pi­tal­pen­sio­ner, samt afk ast­be­skat­nin­gen af pen­sio­ner på grund af sto­re ak­tiestig­nin­ger, har re­ge­rin­gen kun­net py­n­te en smu­le på det ka­ta­stro­fa­le un­der­skud. Her­til kom­mer, at re­ge­rin­gen bli­ver red­det af ude­frakom­men­de fak­to­rer som den la­ve ren­te og fal­den­de olie­pris, der gi­ver en smu­le vækst i Dan­mark eft er fl ere år med ne­ga­tiv vækst.

Valg­kam­pen er i fuld gang. Her ons­da­gens par­ti­le­der­de­bat i Van­dre­hal­len på Chri­sti­ans­borg. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.