DFs tak­ti­ske spil

BT - - DEBAT - VALG Kø­ben­havn S

Poul Fin­nedal

Man­ge un­drer sig over, at Thu­le­sen Da­hl og Dansk Fol­ke­par­ti pe­ger på Lars Løk­ke som stats­mi­ni­ster, hvis der bli­ver et blåt fl er­tal.

Men kan det ik­ke tæn­kes, at det er et taktisk spil, og at bå­de han og DF, og sik­kert og­så man­ge hos Ven­stre, ud­mær­ket er klar over, at hvis DF får et godt valg, vil det for Tul­le væ­re me­get nem­me­re at få så stor en del af DFs po­li­tik igen­nem som mu­ligt.

Lars Løk­ke står me­get svagt for ti­den og har slet ik­ke den magt­ful­de po­si­tion, som Anders Fogh hav­de, da han var le­der af Ven­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.