Løk­ke- støt­te bad selv om me­di­e­tid ’’

Ho­tel­di­rek­tør Al­lan Ager­holm, som bak­ke­de Løk­ke op med ny kon­tant­hjælps- ca­se, gik selv til TV2 News med sit reg­ne­sty kke

BT - - NYHEDER - Al­lan Ager­holm, ho­tel­di­rek­tør

Jeg har ik­ke no­get med hans kampag­ne at gø­re, an­det end jeg er enormt glad for li­ge præ­cis det her punkt

STORM

Ka­ri­na Svens­gaard

ksv@ bt. dk Det var ik­ke en hvil­ken som helst er­hvervs­dri­ven­de, der tors­dag red­de­de Lars Løk­ke un­der møgs­a­gen om Pa­nora­ma. Et ek­sem­pel fra vir­ke­lig­he­dens ver­den er gå­et hen og ble­vet en møgsag for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, for­di 3F og Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd har så­et tvivl om rig­tig­he­den i de reg­ne­styk­ker, han bru­ger i sin valg­kamp.

Først var der ’ Pa­nora­ma­man­den’. En mand, som iføl­ge Løk­ke hav­de tak­ket nej til ar­bej­de i Hø­je Taa­strup- virk­som­he­den Pa­nora­ma, for­di det ik­ke kun­ne be­ta­le sig at gå på ar­bej­de. Løk­ke kom un­der hård be­skyd­ning, men un­der­vejs meld­te sig end­nu en er­hvervs­dri­ven­de, som med løn­sed­ler og eg­ne be­reg­nin­ger bak­ke­de Løk­ke op.

Men ho­tel­di­rek­tø­ren Al­lan Ager­holm fra BC Ho­spi­ta­li­ty Group, som stod frem, har før red­det Løk­ke ud af en mi­se­re.

Han bak­ker fl it­tigt Ven­stre op på de so­ci­a­le me­di­er, og han tog og­så selv kon­takt til TV2 News, da Pa­nora­ma­sa­gen rul­le­de, men over for BT af­vi­ser han, at hans par­ti­far­ve spil­ler ind.

Var det dig selv, der ret­te­de hen­ven­del­se til TV2 News?

» Ja, det var det. Jeg blev for­tør­net over det fuld­stæn­dig mal­pla­ce­re­de i, at pres­sens fo­kus var på, om det her ene ek­sem­pel var ble­vet fak­tatjek­ket helt til­ba­ge til at ha­ve set man­dens løn­sed­del. Es­sen­sen er, at reg­ne­styk­ket ik­ke hol­der. Der er så man­ge, det ik­ke kan be­ta­le sig for at gå på ar­bej­de. Jeg ved det, jeg sid­der med dem, « si­ger Al­lan Ager­holm til BT.

Pres­sen og 3F hav­de i Pa­nora­ma- ek­semp­let eft er­lyst ’ man­dens løn­sed­del’ for at fak­tatjek­ke Løk­kes på­stand, men da det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, gik Al­lan Ager­holm i ste­det ned i løn­nings­af­de­lin­gen i sin egen virk­som­hed og fi k be­reg­net, hvad ge­vin­sten er ved at ar­bej­de som med- hjæl­per i ho­tel­bran­chen – mod at få kon­tant­hjælp. Det kun­ne ik­ke be­ta­le sig, kom han frem til.

Der­for gik han tors­dag til TV2 News med en kærkom­men op­bak­ning, og kort eft er frem­hæ­ve­de Ven­stre­for­man­den selv Ager­holms ek­sem­pel i et in­ter­view. Si­den blev og­så ho­tel­di­rek­tø­rens reg­ne­styk­ke be­skyldt for at væ­re ’ mis­vi­sen­de’ af fag­be­væ­gel­sens øko­no­mi­ske tæn­ket­ank Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd.

Men det er ik­ke før­ste gang, at Al­lan Ager­holm red­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Da Ven­stre- for­man­den hav­de rø­get på det el­lers røg­fri ho­tel Bel­la Sky til­ba­ge i 2011, af­mon­te­re­de Al­lan Ager­holm kri­tik­ken ved at slå fast, at det var en ser­vi­ce, man ’ ger­ne vil­le yde’ Løk­ke.

I dag læg­ger Al­lan Ager­holm hel­ler ik­ke skjul på sin op­bak­ning til Ven­stre og par­ti­for­man­den på bl. a. Fa­ce­book. Al­li­ge­vel af­vi­ser han, at hans par­ti­far­ve er re­le­vant i for­hold til hans ud­mel­ding.

Er du sendt i by­en af Ven­stre?

» Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg har ik­ke no­get med hans kampag­ne at gø­re, an­det end jeg er enormt glad for li­ge præ­cis det her punkt. Så er der an­dre, jeg er ue­nig i. « Er du med­lem af Ven­stre? » Det har ik­ke no­get med sa­gen at gø­re, hvor jeg er po­li­tisk en­ga­ge­ret. Jeg er med­lem af tre par­ti­er, for­di der er tre par­ti­er, hvis sa­ger jeg kan støt­te op om. « Er det ene Ven­stre? » Det kan hur­tigt bli­ve til, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.