Ny dag­pen­ge- bal­la­de

BT - - NYHEDER -

BE­TÆNDT SÅR

Dag­pen­ge­ne er igen ble­vet midt­punkt i de­bat­ten, eft er Pia Ol­sen Dyhr ( SF) og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) gav hin­an­den håndslag på, at der skal lem­pel­ser til i et nyt dag­pen­ge­sy­stem.

For før­ste gang i valg­kam­pen måt­te Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) ac­cep­te­re lidt ma­lurt i bæ­ge­ret, da en ny dag­pen­ge- al­li­an­ce duk­ke­de op i form af SF og DF. Og tre af re­ge­rin­gens ab­so­lut­te top­mi- ni­stre var hur­tigt ude at for­sø­ge at ma­ne dag­pen­ge­snak­ken i jor­den.

» Det, jeg er ær­ger­lig over, er, at hvis nu al­le skal kom­me med pa­ra­de­for­slag og hovsa­løs­nin­ger, bli­ver det svæ­re­re at fi nde en fæl­les løs­ning, « sag­de stats­mi­ni­ste­ren til dr. dk i går.

Hun blev eft er­fulgt af bå­de Mor­ten Øster­gaard ( R) og Mette Fre­de­rik­sen ( S), der kald­te SF og DFs par­løb for et pr- stunt.

Og det er gi­vet­vis ik­ke uden grund, at S og R hur­tigt var på ba­nen. Ber­ling­s­ke po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen kal­der nem­lig dag­pen­ge­sa­gen ’ far­lig’.

» Det min­der man­ge væl­ge­re om de løft ebrud, der blev be­gå­et, da Hel­le Thor­ningS­ch­midt fi k re­ge­rings­mag­ten. Man­ge vil hu­ske, hvor in­dædt hun lo­ve­de at be­kæm­pe re­for­men, da hun var i op­po­si­tion. Men i sam­me øje­blik re­ge­rings­mag­ten var hjem­me, blev den skre­vet ind i re­ge­rings­grund­la­get, « si­ger han.

jo­jr

Al­lan Ager­holm står i spid­sen

for virk­som­he­der­ne Bel­la Cen­ter, ho­tel­ler­ne Bel­la Sky

Comwell Co­pen­ha­gen og Crow­ne Pla­za Co­pen­ha­gen Towers samt Forum Co­pen­ha­gen. Han kom­mer nu med en

ny kon­tant­hjælpsca­se, hvor det ik­ke kan be­ta­le sig at ta­ge

ar­bej­de. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.