Thor­nings par­tiskift e- trumf

BT - - NYHEDER -

FRA DF TIL S

Der skal hi­ves væl­ge­re over mid­ten, hvis Hel­le Thor­ning og S skal gen­vin­de stats­mi­ni­ster­po­sten. Så­dan har det lydt, si­den den uof­fi ci­el­le valg­kamp blev skudt i gang for snart et halvt år si­den.

For S har blødt ar­bej­der­væl­ge­re over mid­ten og helt til høj­re til Dansk Fol­ke­par­ti, der un­der­vejs har aspi­re­ret til plad­sen som Dan­marks stør­ste par­ti. Ved val­get i 2011 var S dob­belt så stort som Dansk Fol­ke­par­ti. Nu lig­ger de nær­mest si­de om si­de i me­nings­må­lin­ger.

Må­ske der­for har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i dag valgt at skrue op for valg­kam­pen og præ­sen­te­re en form for val­gjo­ker. En jo­ker, der skal vi­se vej­en for de man­ge fra­fald­ne ar­bej­der­stem­mer.

Op af hat­ten har de he­vet Ja­ck Nør Christensen. En 42- årig sik­ker­heds­vagt fra Ves­teg­nen, der har valgt at skift e til­væ­rel­sen som by­rå­dspo­li­ti­ker for DF ud med en rø­de­re par­ti­bog.

» Det gik op for mig, at det DF stod for, det må­ske ik­ke stem­te overens med det, de sag­de. De si­ger, at det væl­ter ind over græn­ser­ne med ind­van­dre­re, men når man kig­ger i sta­ti­stik­ker­ne, vi­ser de, at man­ge af dem er gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker fra Tys­kland og Po­len og Eng­land, der kom­mer for at ar­bej­de, « si­ger Ja­ck Nør til bt. dk.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup gi­ver en for­kla­ring på, hvor­for S vil vi­se, at de kan stjæ­le DFvæl­ge­re.

» De skal vi­se, at strøm­men er vendt. At S eft er 15 år i de­fen­si­ven på ud­læn­din­ge­spørgs­må­let nu er i stand til at træk­ke folk den an­den vej, « for­kla­rer hun. jo­jr

Ja­ck Nør Christensen er skif­tet fra DF til S. Nu er han en del af Thor­nings kampag­ne. Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ble­vet ramt af end­nu en møgsag.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.