Bræk­ke­de ar­men

Lak­støv­ler­ne og en glat sce­ne var skyld i D- A- D- bas­si­stens styrt

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk jae@ bt. dk

AV MIN ARM

Jan Erik­sen Fre­dag af­ten tog D- A- Ds al­tid fi­nur­ligt klæd­te Stig Pe­der­sen et vold­somt styrt på sce­nen un­der en kon­cert på Aar­hus Havn.

Det ko­ste­de et kom­pli­ce­ret brud, som sen­der den far­ve­ri­ge bas­sist ud i kulis­sen i seks til ot­te uger. Men ban­det ro­ck­er vi­de­re.

Den 50- åri­ge Stig Pe­der­sen er kendt for at væ­re klædt i vil­de ge­vand­ter – og sær­ligt støv­ler med hø­je hæ­le. Det var og­så den ty­pe – af lak – i kom­bi­na­tion med en glat sce­ne, der fre­dag af­ten var skyld i den bræk­ke­de al­bue ef­ter kun 25 mi­nut­ters kon­cert.

Kom­pli­ce­ret brud

» Stig er ved godt mod, men der er ik­ke så me­get at gø­re. Læ­ger­nes dom er et kom­pli­ce­ret brud på ar­men, som nu skal he­le. Ken­der jeg Stig ret, vil han nu gø­re alt, han kan for at bli­ve klar til at kom­me i gang med sin to­stren­ge­de bas igen. Han er uku­e­lig. Det er ret uhel­digt, for det var jo åb­nings­kon­cer­ten til ban­dets tur­né, « si­ger ma­na­ger Pe­ter Sø­ren­sen til BT.

På D- A- Ds egen hjem­mesi­de be­skri­ver en fan, som stod for­re­st til kon­cer­ten, det uhel­di­ge styrt:

» Få øje­blik­ke, før han faldt, så jeg ham ge­sti­ku­le­re ’ slip­pe­ry’ ( glat på dansk, red.) til sce­ne- per­so­na­let. Der­ef­ter kryd­se­de han sce­nen og la­ve­de den uhel­di­ge be­væ­gel­se. Da jeg så, hvor­dan han holdt sin arm og nær­mest rev bas­sen af sig selv, mens hans an­sigtud­tryk sag­de ’ smer­te’, vid­ste jeg, han ik­ke vil­le fe­ste med D- A- D me­re den af­ten, « skri­ver en unavn­gi­ven, kvin­de­lig fan.

Reg­nen væl­te­de ned

Ma­na­ger Pe­ter Sø­ren­sen for­tæl­ler da og­så, at det si­le­de ned he­le af­te­nen i Aar­hus, men stop­pe­de kort in­den DA- D gik på sce­nen.

» Sce­ne­fol­ke­ne var in­de og tør­re sce­nen, men det var ik­ke godt nok, vi­ste det sig. Og selv­om det er ski­de uhel­digt, er det, hvad der sker. Det ved jeg, Stig og­så me­ner, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

På ban­dets Fa­ce­book- si­de er der in­gen su­re mi­ner over Stig Pe­der­sens fra­vær. De øn­sker bas­si­sten god bed­ring.

» Folk har ta­get det pænt, al­le­re­de i af­tes. Men det er ær­ger­ligt for de 12.000 på hav­nen i Aar­hus. Uden at væ­re me­re kon­kret vil jeg si­ge, at vi må se, om vi ik­ke kan kom­pen­se­re på en el­ler an­den må­de se­ne­re på året, « af­slut­ter Pe­ter Sø­ren­sen.

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.