HÆN­GER FAST PÅ

1397 ind­van­drer­fa­mi­li­er i Kø­ben­havn har hæ­vet kon­tant­hjælp i

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg is­høy sris@ bt. dk

IN­TE­GRA­TION

’ Vi vil ha­ve en in­te­gra­tion, der vir­ker. Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de ´ .

Så­dan skri­ver Hel­le Thor­ningS­ch­midt og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i de­res val­go­p­læg, som blev of­fent­lig­gjort i fre­dags. Men vir­ke­lig­he­den er en an­den: De ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re hæn­ger sta­dig fast kon­tant­hjælps­sy­ste­met, og det er dyrt for sam­fun­det.

BT kan i dag af­slø­re, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der er lan­dets stør­ste og mest ind­van­drer- tun­ge, har la­det 1397 ind­van­drer- fa­mi­li­er gå rundt i syv år el­ler me­re på kon­tant­hjælp. En­ten har den ene el­ler beg­ge for­æl­dre væ­ret på kon­tant­hjælp.

Det vi­ser tal, som Kø­ben­havns Kom­mu­ne har gi­vet i et svar til med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion for Ven­stre Jens- Kri­sti­an Lüt­ken.

Alt for få krav

Reg­nin­gen for de ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­res pas­si­vi­tet er stor. 255 mil­li­o­ner kro­ner har kom­mu­nen reg­net sig frem til, at de pas­si­ve ind­van­dre­re har ko­stet de se­ne­ste syv år.

» Der bli­ver stil­let alt for få krav, når der er så man­ge, der kan gå i så man­ge år på kon- tant­hjælp, « si­ger Ven­stres med­lem af Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen Jens- Kri­sti­an Lüt­ken.

» De her men­ne­sker er ba­re ble­vet par­ke­ret, så på den led er det og­så re­sul­ta­tet af en ka­ta­stro­fal in­te­gra­tion kom­bi­ne­ret med, at ge­vin­sten ved at kon­tant­hjælp ste­get med 40 pro­cent. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det til­sva­ren­de tal for et­ni­ske dan­ske­re er ‘ kun’ 14 pro­cent.

En tand­løs re­form

Ud­vik­lin­gen er sket, selv­om re­ge­rin­gen fra 1. ja­nu­ar 2014 gen­nem­før­te en kon­tant­hjælps­re­form. Og da den blev præ­sen­te­ret, var der in­gen tvivl om bud­ska­bet: Der skul­le stram­mes op:

Nøg­le­or­de­ne var ‘ krav om at ar­bej­de for kon­tant­hjæl­pen’ li­ge­som ‘ ef­fek­ti­ve sank­tions­mu­lig­he­der’ skul­le sik­re, at de dov­ne kom i sving. Mest ind­gri­ben­de var dog re­ge­rin­gens til­tag om, at kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re un­der 30 år skul­le i gang med en ud­dan­nel­se.

Som er­stat­ning for kon­tant­hjæl­pen skul­le de un­ge på den så­kald­te ud­dan­nel­ses­hjælp, som er en la­ve­re ydel­se på SU­ni­veau. Men alt­så uden den sto­re virk­ning.

BT har få­et et mailsvar fra den ra­di­ka­le be­skæf­ti­gel­ses­borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­lev, der er­ken­der, at hun ik­ke er til­freds med, at så man­ge af kom­mu­nens ind­van­dre­re hæn­ger fast i kon­tant­hjælps­sy­ste­met. Der­u­d­over me­ner hun, at kom­mu­nen nu gør det rig­ti­ge ved blandt an­det at fo­ku­se­re på ‘ ret og pligt’ samt på at ‘ styr­ke ker­ne­drif­ten i in­te­gra­tio­nen’ i ste­det for at la­ve in­te­gra­tions­pro­jek­ter ‘ uden til­stræk­ke­lig ef­fekt’.

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Man­ge ind­van­dre­re i Kø­ben­havn be­hø­ver ik­ke ar­bej­de for at få pen­ge mel­lem hæn­der­ne, og det ko­ster kom­mu­ne­kas­sen og der­med skat­te­bor­ger­ne man­ge mil­li­o­ner. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.