So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­mand: ‘ De har livs­stils­syg­dom­me’ Hen­rik Dam: ‘ Vi har ik­ke væ­ret kon­se­kven­te nok’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix har børn at for­sør­ge? Men er det over­ho­ve­det re­a­li­stisk?

For­man­den for Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning Mai­brit Ber­lau for­tæl­ler, at der er ek­stra ud­for­drin­ger med grup­pen af ind­van­dre­re. » Det kan væ­re angst og krigstrau­mer, men det kan og­så væ­re, at de har en ræk­ke livs­stils­syg­dom­me. Vi ved, at, der er en hel del ind­van- dre­re, der li­der af blandt di­a­be­tes, « si­ger hun.

Og så er der iføl­ge Mai­brit Ber­lau og­så de sprog­li­ge ud­for­drin­ger.

» Nog­le har ik­ke få­et lært dansk or­dent­ligt, hvil­ket er et rig­tig stort pro­blem, når man skal ud på ar­bejds­mar­ke­det. Og så er der og­så kom­pe­ten­ce­pro­ble­mer, hvis de kom­mer fra lan­de, der ik­ke har grund­sko­le, « si­ger Mai­brit Ber­lau.

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Hen­rik Dam Kristensen ( S), næ­sten 1400 ind­van­dre­re i Kø­ben­havns Kom­mu­ne har væ­ret på kon­tant­hjælp i me­re end syv år. An­tal­let af ind­van­dre­re på kon­tant­hjælp er ste­get med 40 pro­cent i je­res re­ge­rings­pe­ri­o­de. Hvad er der gå­et galt?

» På bag­grund af de tal, du næv­ner, har jeg frem­lagt en ny in­te­gra­tions­lov, som er ble­vet første­be­hand­let i Fol­ke­tin­get. Tal­le­ne vi­ser, at vi har væ­ret alt for dår­li­ge til at få ind­van­dre­re i ar­bej­de. Der er alt for man­ge, der hæn­ger fast i kon­tant­hjælp, så nu for­sø­ger vi at ta­ge or­dent­lig og kon­se­kvent fat i for­hold til for­ti­dens syn­der. Blandt an­det ved, at ind­sat­sen er me­re virk­som­heds­ret­tet, « si­ger han.

Kom­mer vi ik­ke ba­re til kort over­for den­ne her grup­pe, for­di vo­res sank­tio­ner ik­ke vir­ker: Man smæk­ker jo ik­ke ba­re kas­sen i, hvis ind­van­drer­ne for ek­sem­pel

» Et af­gø­ren­de prin­cip i vo­res sam­fund er plig­ter og ret­tig­he­der. Det dan­ske for­sør­gel­ses­sy­stem er ik­ke et tag- selv- bord. «

Men bli­ver der stil­let de nød­ven­dig krav om, at man skal ar­bej­de?

» Når jeg er kom­met med et for­slag om en ny in­te­gra­tions­lov, så er det for­di, vi ik­ke har væ­ret kon­se­kven­te nok. «

For at gø­re det kon­kret. En ind­van­drer­kvin­de, der er uden ud­dan­nel­se og har gå­et hjem­me i man­ge år, og som kom­mer fra en kul­tur, hvor kvin­der ik­ke ar­bej­der. Tror du, hun kan ta­ge et fy­sisk kræ­ven­de ufag­lært job som ek­sem­pel­vis et ren­gø­rings­job på et ho­tel?

» Det kan godt ske, at det ik­ke er re­a­li­stisk i før­ste om­gang. Så bli­ver der nødt til at væ­re nog­le mel­lem­sta­tio­ner. Den kvin­de, du næv­ner, kan ik­ke fra den ene dag til den an­den gå ud at ta­ge et job, men det må væ­re må­let. « » Jeg tror på, at det er re­a­li­stisk, at vi kan få langt fle­re ind på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.