Bo­lig­pri­ser på

Salgs­pri­ser­ne sti­ger kraf­tigt, og det kan ska­be en ny bo­lig­bob­le, ad­va­rer eksp

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk ni­tr@ bt. dk

SALGS­BOOM

Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen Hvis bo­lig­mar­ke­det var en slik­bu­tik, vil­le kun­der­ne i øje­blik­ket stå i en lang kø ned ad ga­den for at få fyldt po­sen med god­ter.

In­den for det se­ne­ste år er der sket en mar­kant stig­ning i sal­get af vil­la­er og lej­lig­he­der på land­s­plan i takt med det øko­no­mi­ske op­sving, og huspri­ser­ne har fulgt kur­sen opad.

» Vi har så travlt som al­drig før i vo­res bank. Og den ul­tra- la­ve ren­te er ben­zin på bå­let, « ly­der det fra che­fø­ko­nom i Ar­bej­der­nes Lands­bank, Lo­ne Kjær­gaard.

De fak­ti­ske salgs­pri­ser ta­ler da og­så de­res eget ty­de­li­ge sprog: Bo­ligsi­dens Mar­keds­in­deks vi­ser, at pri­sen per kva­drat­me­ter for vil­la­er og ejer­lej­lig­he­der er ste­get med hen­holds­vis 6,7 pro­cent og 11,2 pro­cent på land­s­plan fra april 2014 til april 2015.

Men selv om det kan vir­ke som en fest for de bo­li­ge­je­re, der kan se for­mu­en vok­se, så ad­va­rer eks­per­ter om en tru­en­de bo­lig­bob­le i de stør­re by­er, hvis ud­vik­lin­gen fort­sæt­ter.

» For­ud­sæt­nin­ger­ne for, at der kan kom­me en bo­lig­bob­le, er til ste­de. Der er ik­ke no­get, der hol­der igen, for at pri­ser­ne vir­ke­lig kan ga­l­o­pe­re der­ud­af. Og det kan få sto­re kon­se­kven­ser bå­de for den en­kel­te bo­li­ge­jer og for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en. Det så vi jo i 2007 og 2008. Det, der gjor­de, at kri­sen blev så vold­som i Dan­mark, var, at bo­lig­mar­ke­det plud­se­lig styr­te­de sam­men, « for­kla­rer che­fø­ko­nom Lo­ne Kjær­gaard.

Overop­hed­ning

En bo­lig­bob­le er en si­tu­a­tion, hvor huspri­ser­ne er kun­stigt hø­je, og når de plud­se­lig fal­der igen, kan bo­li­ge­je­re en­de med en kæm­pe gæld, for­kla­rer hun:

» Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke på al­le de men­ne­sker, der blev tek­nisk in­sol­ven­te og stavns­bun­det – ale­ne for­di, de køb­te på et for­kert tids­punkt, li­ge in­den fi­nanskri­sen brød ud, « si­ger Lo­ne Kjær­gaard.

En ny rap­port fra De Øko­no­mi­ske Råd – og­så kal­det de øko­no­mi­ske vis­mænd – pe­ger og­så på ri­si­ko­en for et overop­he­det bo­lig­mar­ked.

» Vi står med me­get la­ve ren­ter og ud­sigt til et øko­no­misk op­sving. Vi ved af er­fa­ring, at den kom­bi­na­tion kan gi­ve an­led­ning til me­get kraf­tigt sti­gen­de huspri­ser, som vil fal­de, når tin­ge­ne nor­ma­li­se­res, « si­ger over­vis­mand Hans Jør­gen Whit­taJa­cob­sen til BT.

For at af­vær­ge pro­ble­met an­be­fa­ler de øko­no­mi­ske vis­mænd, at man fra po­li­tisk si­de op­hæ­ver lof­tet over ejen­doms­vær­diskat­ten, som er fast­låst til 2001- ni­veau. Det vil be­ty­de, at bo­li­ge­je­re fra 2016 el­ler 2017 skal be­ta­le 1 pro­cent af den ak­tu­el­le ejen­doms­vær­di i bo­ligskat, hvil­ket vil for­ø­ge bo­li­ge­jer­nes skat­te­be­ta­ling med om­trent 50 pro­cent i gen­nem­snit.

Dyr skat­te­reg­ning

» Hvis ejen­doms­vær­diskat­ten fulg­te med op, når huspri­ser­ne steg, så vil­le det dæm­pe ef­ter­spørgs­len, og der­for vil­le man ik­ke ha­ve så sto­re ud­s­ving i pri­ser­ne, « si­ger Hans Jør­gen Whit­ta- Ja­cob­sen, der og­så bru­ger fi­nanskri­sen som skræm­me- ek­sem­pel:

» Op til fi­nanskri­sen steg huspri­ser­ne og vær­di­en af ud­lån vold­somt. Plud­se­lig bri­ste­de bob­len, og så op­stod der en mas­se for­mer for nød­si­tu­a­tio­ner. Hvis vi den­gang hav­de haft en kob­ling mel­lem hu­sets vær­di og ejen­doms­vær­diskat­ten, så var pri­ser­ne ik­ke ste­get så kraf­tigt, og så var Dan­mark ik­ke ble­vet ramt så hårdt af fi­nanskri­sen, « for­kla­rer Hans Jør­gen Whit­taJa­cob­sen.

En stig­ning i bo­ligskat­ten vil kun­ne mær­kes ty­de­ligt i hus­hold­nings­bud­get­tet hos den en­kel­te bo­li­ge­jer.

Be­reg­nin­ger fra Ar­bej­der­nes Lands­bank vi­ser, at op­hæ­vel­sen af skat­te­stop­pet vil be­ty­de, at ejen­doms­vær­diskat­ten for et ty­pisk hus på 140 kva­drat­me­ter vil sti­ge med cir­ka 4.500 kr. om året – og i Kø­ben­havn kan skat­ten sti­ge op til 20.000 kr. Find ud af, om du skal slå til som kø­ber el­ler sæl­ger nu

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om øko­no­mi og for­brug. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Bo­lig­pri­ser­ne er ba­se­ret på Bo­ligsi­dens Mar­keds­in­deks april 2015

GRA­FIK

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.