Gu­i­de: TRE GO­DE RÅD, HVIS DU

BT - - PRIVATØKONOMI -

TIL KØ­BER

Hold

lang­sig­tet. Det er en bo­lig, og den skal man som re­gel bo i i re­la­tivt man­ge år, så vælg det, der er for­nuf­tigt til dig og din fa­mi­lie.

in­ve­ste­rings­bril­ler­ne: Man skal ik­ke gå på mar­ke­det med en hold­ning om, at man skal in­ve­ste­re li­ge nu. Pri­ser­ne er sti­gen­de, men de kan hur­tigt kom­me til at fal­de igen, hvis ren­ten sti­ger vold­somt. Så man skal se på, hvil­ken nyt­te hu­set har, og ik­ke hvor me­get man kan tje­ne

Smid

ho­ve­d­et koldt: Som kø­ber skal man ik­ke læg­ge for me­get i al bob­le- snak­ken i øje­blik­ket. Re­al­kre­dit Dan­mark me­ner ik­ke, vi er i en bob­le li­ge nu, men at der er ri­si­ko for det. Det be­ty­der ik­ke, at man skal ha­ste ud at kø­be et hus, for­di man tror, at pri­ser­ne vil sti­ge vold­somt li­ge om lidt. Køb ef­ter, hvad der pas­ser dig el­ler jer, og tænk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.