Å him­mel­flugt Ue­ni­ge om bo­ligskat

Per­ter. Hø­je­re bo­ligskat kan af­vær­ge pro­ble­met, me­ner øko­no­mi­ske vis­mænd

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen

SØN­DAG 31. MAJ 2015

PO­LI­TIK

ni­tr@ bt. dk

Trods eks­per­ters frygt for et overop­he­det bo­lig­mar­ked, øn­sker langt­fra al­le po­li­ti­ke­re at føl­ge de øko­no­mi­ske vis­mænds an­be­fa­ling om at drop­pe skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten.

I en ny rap­port fast­slår Det Øko­no­mi­ske Råd, at bo­lig­mar­ke­det kan en­de på et ni­veau med ure­a­li­stisk hø­je bo­lig­pri­ser, som i yder­ste kon­se­kvens kan fø­re til en bo­lig­bob­le. De rå­der der­for po­li­ti­ker­ne til at drop­pe skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten for at und­gå det.

V og K: Ri­si­ke­rer hus og hjem

Men langt­fra al­le par­ti­er me­ner, at det er den ret­te vej at gå. Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve er lodret ue­ni­ge i for­sla­get, der vil be­ty­de, at bo­li­ge­je­re fra 2016 el­ler 2017 i gen­nem­snit vil få for­ø­get skat­te­be­ta­lin­gen med cir­ka 50 pro­cent. De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen fryg­ter, at det vil pres­se fa­mi­li­er til at gå fra hus og hjem, hvis de skal be­ta­le me­re i skat.

» Det vil få for­fær­de­li­ge kon­se­kven­ser for helt al­min­de­li­ge fa­mi­li­er, der kan bli­ve tvun­get til at sæl­ge de­res bo­lig, for­di de ik­ke læn­ge­re får råd til at bo der, « si­ger han.

I ste­det øn­sker han at fast­hol­de skat­te­ni­veau­et, hvor det er. Der­med går han stik imod vis­mæn­de­nes råd og fryg­ter ik­ke en bo­lig­bob­le som føl­ge af alt for hø­je bo­lig­pri­ser.

» Jeg tror tvær­ti­mod, at der vil kom­me fle­re bob­ler, hvis man får bo­ligskat­ter­ne til at sti­ge, for­di man­ge fa­mi­li­er ri­si­ke­rer at måt­te sæl­ge hu­set til en me­get lav pris. Det gi­ver kun­sti­ge bo­lig­pri­ser, « for­kla­rer Bri­an Mik­kel­sen.

R: Skat­te­stop pres­ser pri­sen op

Ra­di­ka­le Ven­stre ad­va­rer mod De Kon­ser­va­ti­ves og Ven­stres øn­ske om at be­va­re skat­te­stop­pet. De respek­te­rer af­ta­len om at fast­hol­de 2020- af­ta­len, hvor man fast­hol­der skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat, men de fryg­ter, at der kan væ­re en bo­lig­bob­le på vej i kø­ben­havns­om­rå­det, hvis ik­ke der fremad­ret­tet bli­ver gjort no­get ved skat­ten.

» Vi øn­sker at drop­pe skat­te­stop­pet, da det vil bi­dra­ge til et me­re sta­bilt bo­lig­mar­ked. Li­ge nu ud­hu­ler vi ejen­doms­vær­diskat­ten, hvil­ket pres­ser bo­lig­pri­ser­ne op. I ste­det me­ner vi, at det er me­re for­nuf­tigt at bru­ge pen­ge­ne på at let­te skat­ten på ar­bej­de « , for­tæl­ler Na­de­em Fa­rooq, der er skat­te­o­rd­fø­rer hos Ra­di­ka­le Ven­stre.

S: Det må vi dis­ku­te­re

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er me­re til­ba­ge­hol­den­de med et bud på, hvad der kan gø­res for at und­gå ure­a­li­stisk hø­je bo­lig­pri­ser.

» Vi skal kæm­pe for at be­hol­de den bo­sam­men­sæt­ning, vi har nu, så vi ik­ke får rig­mands­ghet­to­er. Det skal for­stås på den må­de, at det ik­ke kun skal væ­re de ri­ge, der har råd til at bo i by­en, når pri­ser­ne ry­ger for højt i vej­ret. Så vi skal ha­ve ta­get en dis­kus­sion om, hvor­dan vi und­går de hø­je pri­ser, som vis­mæn­de­ne fryg­ter, « si­ger Jan Johansen, der er bo­li­gord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.