SKAL KØ­BE EL­LER SÆL­GE

BT - - PRIVATØKONOMI -

Se

på det. Der er enormt me­get usik­ker­hed, og det kan hur­tigt gå den ene og den an­den vej.

langt: I øje­blik­ket er der en me­get lav fast ren­te, så det er en god idé at over­ve­je mu­lig­he­den for at få et fast­for­ren­tet lån. Især når man tæn­ker på, hvor læn­ge man of­te skal bo i sin bo­lig, så er det of­te en god idé at få no­get ren­tesik­ker­hed i sin bo­li­gø­ko­no­mi.

spe­ku­la­tio­ner­ne: I et mar­ked, hvor bo­lig­pri­ser­ne sti­ger, tæn­ker nog­le må­ske, at de vil ven­te med at sæl­ge, så de kan få en lidt hø­je­re pris på de­res bo­lig. Men det, man flyt­ter over i, kom­mer sand­syn­lig­vis og­så til at sti­ge. Så sælg ef­ter dit be­hov og lad væ­re med at spe­ku­le­re for me­get i, hvor­dan pri­ser­ne ud­vik­ler sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.