Brand ved sko­le

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

BRAND

En vold­som brand hær­ge­de nat­ten til lør­dag en stør­re træ­byg­ning i Vær­lø­se, nord­vest for Kø­ben­havn.

Byg­nin­gen, der var stod om­s­pændt af fl am­mer, lig­ger gan­ske tæt på en sko­le.

In­gen kom til ska­de ved bran­den, som po­li­ti­et nu skal un­der­sø­ge.

Fo­to­graf Ben­ny Küh­nell var før­ste mand på ste­det. Han for­tæl­ler, at træ­byg­nin­gen til dag­lig be­nyt­tes af børn, og at bran­den po­ten­ti­elt kun­ne ha­ve spredt sig til fl ere byg­nin­ger, hvis brand­væ­se­net ik­ke hav­de væ­ret hur­tigt på ste­det.

» Jeg bor selv i Vær­lø­se og kun­ne på lang af­stand se ildskæ­ret op­pe i him­len. Og jeg skul­le ik­ke me­get tæt­te­re på, før jeg kun­ne se fl am­mer­ne. Det var en vold­som brand med tæt­te og hø­je fl am­mer, « si­ger Ben­ny Küh­nell.

Ind­til vi­de­re har po­li­ti­et spar­som­me op­lys­nin­ger, for­di der kun er op­ta­get en bran­dun­der­sø­gel­ses­rap­port på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.