’ JEG VIL­LE VÆ­RE E Ven­stre- po­li­ti­ker og re­gions­rå­ds­for­mand CARL HOLST er barn af 70er­nes frie højsko­le- mil­jø. BLÅ BOG Gart­ne­ren, pe­del­len og fo­der­meste­ren var me­re nær­væ­ren­de end hans far, der var fol­ke­tings­po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

TIL­BA­GE TIL RØD­DER­NE

45- åri­ge Carl Holst smi­der to sto­re fo­to­al­bum på sit spi­se­bord i hjem­met i Rød­ding: » Vær­s­go, her har min mor sam­let min barn­dom. I kig­ger ba­re. «

ge­re VU- for­mænd, som f. eks. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( 51), Kri­sti­an Jensen ( 44), Troels Lund Poul­sen ( 39) og Pe­ter Christensen ( 40), så stil­ler Carl Holst først op som fol­ke­tings­kan­di­dat ved det­te valg. Og år­sa­gen til, at han har ven­tet så læn­ge, skal fi ndes i hans egen barn­dom.

» Min far var fol­ke­tings­po­li­ti­ker på godt og ondt. Da jeg selv fi k børn, be­slut­te­de jeg, at jeg ik­ke vil­le væ­re en fra­væ­ren­de far, der var væk fra dem he­le ugen. Jeg vil­le væ­re hos dem og ik­ke kun kom­me hjem på be­søg. Nu er de så sto­re ( 11, 14 og 16 år, red.), at de stort set er selv­kø­ren­de. Så nu fø­les det rig­tigt at stil­le op, « for­kla­rer Carl Holst.

Fri­hed og mu­lig­he­der

Han be­skri­ver op­væk­sten på højsko­len som ’ en smel­te­di­gel af san­se­ind­tryk’.

» Her kom for­d­ruk­ne grøn­læn­de­re, ska­de­de fl ygt­nin­ge, so­ci­alt be­la­ste­de un­ge og sam­ti­dig en mang­fol­dig­hed af be­ga­vel­se, spæn­den­de læ­re­re og fored­rag. Jeg vok­se­de op med en be­vidst­hed om, at der ik­ke er no­gen fast for­mel for, hvor­dan man skal le­ve sit liv. Mi­ne for­æl­dre in­vi­te­re­de og­så fl ere år i træk en hjem­løs va­ga­bond, der hed Sam, til at til­brin­ge ju­len hos os. Så­dan gjor­de de ba­re. «

Men selv­om barn­dom­men var præ­get af fri­hed, mas­ser af mu­lig­he­der, spæn­ding, åben­hed og imø­de­kom­men­hed over for man­ge for­skel­li­ge ek­si­sten­ser, så var der en bag­si­de af me­dalj­en.

» Når jeg in­di­mel­lem be­søg­te kammerater, fi k jeg og­så lyst til at ha­ve en fa­mi­lie, hvor far, mor og børn spi­ste og snak­ke­de stil­le og ro­ligt sam­men ved spi­se­bor­det uden at bli­ve for­styr­ret. Selv ved min kon­fi rma­tion, der blev holdt på højsko­len, blev vi for­styr­ret af en elev, der kom ind og spurg­te min far eft er en nøg­le. Min far rej­ste sig og for­lod mid­da­gen. «

Der blev talt om fa­mi­li­en Holst i Rød­ding. Al­le kend­te al­le, og der blev snak­ket om dem, der på en el­ler an­den må­de skil­te sig ud. Og fa­mi­li­en Holsts liv på højsko­len var lidt for ’ al­ter­na­tivt’ og må­ske angst­pro­vo­ke­ren­de for dem, der gik op i de me­re bor­ger­li­ge dy­der.

» Jeg blev da ked af det, når kam­me­ra­ter­nes for­æl­dre hvi­ske­de og an­ty­de­de, at jeg var lidt for lang­hå­ret, og ’ lug­ter han ik­ke og­så af hash’? Men det var jo i 70er­ne for po­k­ker. Jeg var nok og­så lidt al­ter­na­tiv. Mi­ne for­æl­dre gik ind for gen­brug, og jeg hav­de det bedst med at lø­be rundt uden sko. « fræk og sva­re­de igen. Jeg hav­de sik­kert få­et en di­ag­no­se, hvis det hav­de væ­ret i dag. Jeg ’ bo­ge­de’ den ik­ke. Det ene­ste, jeg gik op i, var idræt og frik­var­te­rer­ne. «

Et lys­re­gu­le­ret kryds

Var der no­gen af læ­rer­ne, der gjor­de en po­si­tiv for­skel for dig?

» Nej. Men det var der på ef­ter­sko­len. Dér føl­te jeg, at jeg blev ta­get al­vor­ligt, og at der var nog­le, der kun­ne se no­get i mig. De vir­ke­de in­ter­es­se­re­de i mig. Det var dér, jeg blev bogligt for­met og blev med­lem af Ven­stres Ung­dom. «

Hvad gav dig lyst til at bli­ve po­li­tisk ak­tiv?

» Jeg var dybt en­ga­ge­ret i bå­de fod­bold, spej­der­grup­pen og alt mu­lig an­det. Op til kom­mu­nalval­get i 1985

Født

Sø­sken­de

For­æl­dre

Sko­le og ud­dan­nel­se

Po­li­tik

SØN­DAG 31. MAJ 2015

BT brin­ger en ræk­ke top­po­li­ti­ke­re til­ba­ge til barndommens ga­de i en se­rie om, hvor­dan op­dra­gel­se, fa­mi­lie, sko­len og ven­ner­ne har på­vir­ket den hi­sto­rie, der for­tæl­les om dem i dag. Vi af­prø­ver, om barndommens ga­de vir­ke­lig er vo­res væ­sens rod, som Tove Dit­lev­sen skrev i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.