’’

BT - - NYHEDER - Carl Holst

Jeg vok­se­de op med en be­vidst­hed om, at der ik­ke er no­gen fast for­mel for, hvor­dan man skal le­ve sit liv

Hvad har din op­dra­gel­se be­ty­det for dig?

» Alt­så, jeg har selv væ­ret ri­me­lig skarp over for mi­ne børn med, hvor­når man si­ger god­dag, at man kig­ger folk i øj­ne­ne og spi­ser or­dent­ligt. Og det gør de. Jeg er ik­ke ble­vet sko­let i ’ go­de, bor­ger­li­ge dy­der’, for mi­ne for­æl­dres op­fat­tel­se er, at dan­nel­se sid­der i ho­ve­d­et. «

Op­fat­tet som fræk

Hvor­dan var din sko­le­tid?

» Nog­le vil på­stå, at jeg var klas­sens klovn. Det me­ner jeg ik­ke. Jeg me­ner ba­re, at jeg bi­drog til at ska­be lidt livs­glæ­de. Nog­le vil på­stå, at jeg var pro­vo­ke­ren­de. Det me­ner jeg ik­ke. Jeg me­ner, at jeg var ud­for­dren­de og stil­le­de spørgs­mål. I sko­len blev det op­fat­tet som om, at jeg var kæm­pe­de vi for at få lys­re­gu­le­ret vej­kryd­set eft er en dødsulykke. I den for­bin­del­se fi k vi be­søg af den lo­ka­le VUer fra by­rå­det i Vo­jens, det var Hans Chr. Sch­midt. «

I VU mød­te Carl Holst blandt an­dre Lars Løk­ke Ras­mus­sen og fi nansord­fø­rer Pe­ter Christensen, som beg­ge er nog­le af hans nær­me­ste ven­ner i dag.

Hvil­ket liv drøm­te du om at få?

» Først og frem­mest at bli­ve en glad mand. Jeg var me­get læn­ge om at fi nde ud af, hvad jeg vil­le væ­re. På et tids­punkt vil­le jeg væ­re land­mand el­ler pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Det lå ik­ke i kor­te­ne, at jeg skul­le bli­ve po­li­ti­ker og læ­rer. «

Er det en drøm for dig at bli­ve for­mand for Ven­stre en dag?

» Nej. Vi har en for­mand, og Lars og jeg hå­ber, han fort­sæt­ter i man­ge år. Jeg bræn­der for at re­præ­sen­te­re min egn i Fol­ke­tin­get, og jeg er pa­rat til at ta­ge den rol­le, Lars nu be­slut­ter sig for, at jeg skal ha­ve. «

Par­ti:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.