EN GLAD MAND’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Se vi­deo:

Dis­se egen­ska­ber mang­ler Chri­sti­ans­borg- po­li­ti­ker­ne iføl­ge Carl Holst.

SÅ­DAN GØR DU:

1)

Carl Holst på den lo­ka­le fol­ke­sko­le, hvor han gik mest op i frik­var­te­rer­ne og idræt­sti­mer­ne. Fo­to: Pal­le Skov

2)

Som 13- årig rej­ste han ale­ne fra Rød­ding til New Ze­aland, hvor han blev mod­ta­get i luft­hav­nen af sin ukend­te mor­far og fæt­ter. Pri­vat­fo­to

3)

» Sam­men med lil­le­bror Martin, om hvem folk spø­gen­de har sagt, at han blev født ni må­ne­der og tre ti­mer ef­ter mig. Det pas­ser ik­ke helt – men næ­sten. « Pri­vat­fo­to

4)

Carl fo­to­gra­fe­ret sam­men med fa­de­ren Pe­ter Holst og lil­le­bror Jacob. Carl skul­le på spej­der­tur. Pri­vat­fo­to

Det var til et af hal­bal­ler­ne. Jeg hu­sker ik­ke hen­des navn. Men de fl este, jeg kys­se­de med, bor sta­dig i by­en. Nog­le vil på­stå, at jeg var klas­sens klovn. Det me­ner jeg jo ik­ke. Jeg me­ner ba­re, at jeg bi­drog til at ska­be lidt livs­glæ­de. Nog­le vil på­stå, at jeg var pro­vo­ke­ren­de. Det me­ner jeg ik­ke. Jeg me­ner, at jeg ud­for­dre­de og stil­le­de spørgs­mål. De men­te, jeg var ’ fræk’, for­di jeg ’ sva­re­de igen’. Men hvad be­ty der det? En sam­ta­le er vel, at man kom­men­te­rer, hvad en an­den si­ger. Der var in­gen læ­re­re, der gjor­de en po­si­tiv for­skel for mig. Vi var til for­fest ude hos Hen­nings­en på Øs­ter­mark. Der røg jeg ud i en kon­kur­ren­ce om, hvem der kun­ne drik­ke mest Gl. Dansk. Jeg har al­tid haft et stort kon­kur­ren­ce­gen, græn­sen­de til det ærekæ­re. Den­ne aft en be­tød det, at jeg al­drig nå­e­de til hal­bal og i øv­rigt ik­ke har rørt Gl. Dansk si­den. Jesper og Lars i Rød­ding. Vi vandt det søn­derjy­ske mester­skab i in­den­dørs fod­bold sam­men som seks- åri­ge og hol­der sta­dig nytår­s­aft en sam­men. I po­li­tik er det Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Pe­ter Christensen. Først og frem­mest at bli­ve en glad mand. Jeg tænk­te ik­ke så langt frem, før jeg kom på ef­ter­sko­le. Drøm­te må­ske om at bli­ve land­mand og pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.