Glas­vær­ket tab

Fy­re­sed­ler­ne kom med bud om nat­ten, da fi­nanskri­sen ram­te Hol­me­gaard Glas­værk

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk Der er pro­du­ce­ret glas i Hol­me­gaard si­den 1825. Fo­to: Si­mon Skip­per

REPOR­TA­GE

Vel­komst­fla­ge­ne blaf­rer i vin­den for­an ind­gan­gen til Ople­vel­ses­cen­tret på Hol­me­gaard Glas­værk ved Fens­mark på Sydsjæl­land. So­len skin­ner, og alt ser ud til at stå klart til at ta­ge imod man­ge tu­sin­de turi­ster og be­sø­gen­de, der vil ind for at se, hvor­dan de be­røm­te Hol­me­gaards glas og lam­per bli­ver frem­stil­let.

Der er is­hus i po­rt­ner­bo­li­gen ind til om­rå­det, og en kæm­pe­stor sand­kas­se til bør­ne­ne er det før­ste, der mø­der øjet. Der er bor­de og bæn­ke ved tør­ve­hal­ler­ne, og uden­for lig­ger ’ Gla­skro­en’.

Men her er stil­le. Der hø­res ik­ke en lyd. Alt er luk­ket. Det he­le står som den dag, hvor nøg­len blev dre­jet om for tre år si­den. Da fi­nanskri­sen ind­traf, og er­hvervs­man­den Sten Gu­de gik kon­kurs med et mil­li­ar­dun­der­skud i Sto­ne In­vest og rev Hol­me­gaard Glas­værk med sig i fal­det.

Nu er det kun vin­den, der le­ger med de vis­ne bla­de på plad­sen for­an ind­gan­gen. Og ene­ste be­sø­gen­de er det vagtsel­skab, der skal hol­de øje med ejen­dom­men, ind­til der igen bli­ver pu­stet liv i byg­nin­ger­ne, der har rum­met Dan­marks æld­ste glas­værk og kunst­hånd­værk.

Drøm­men er et ’ glas­sets Lou­i­si­a­na’. Hvis der kan fin­des pen­ge nok, skal Ny Hol­me­gaard åb­ne dø­re­ne i 2017 – som et le­ven­de kunst­hånd­værk- mu­se­um.

Det ban­ke­de på dø­ren

Men ef­ter tre år vil be­bo­er­ne i Fens­mark, hvor man­ge fa­mi­li­er i ge­ne­ra­tio­ner har ar­bej­det på glas­vær­ket, se det, før de tør tro på, at glas­vær­ket igen kan bli­ve en turi­stat­trak­tion, der kan brin­ge liv og ind­tæg­ter til om­rå­det.

» Jeg får en klump i hal­sen, når jeg står her, « si­ger glas­ma­ger og til­lids­mand René Lar­sen stil­le, mens han kig­ger på sin gam­le ar­bejds­plads igen­nem 29 år.

Han hu­sker ty­de­ligt den nat, da en kurér ban­ke­de på dø­ren med en fy­re­sed­del og en be­sked om, at han ik­ke skul­le mø­de på ar­bej­de næ­ste dag.

» Kuréren hav­de travlt, for han skul­le nå at kom­me ud til 100 an­sat­te den nat, « hu­sker han, in­den vi går ind i den sto­re, tom­me for­hal.

SØN­DAG 31. MAJ 2015 Hol­me­gaard Glas­værk er hi­sto­ri­en om et styk­ke dansk kul­tur­hi­sto­rie, der tab­te pu­sten un­der fi­nanskri­sen i 2008. Glas­vær­ket blev re­vet med i fal­det, da er­hvervs­man­den Steen Gu­de gik kon­kurs med et mil­li­ar­dun­der­skud i sit in­ve­ste­rings­sel­skab Sto­ne In­vest. Han er si­den idømt seks års fængsel for groft skat­tesvig, skyld­ner­svig og bed­ra­ge­ri. Der pro­du­ce­res sta­dig glas i Hol­me­gaard, men det er in­du­strig­las, og vær­ket ejes af et irsk/ svensk ver­dens­fir­ma, Ar­dagh, der om­sæt­ter for næ­sten 600 mio. kr. om året. Det ver­dens­be­røm­te dan­ske glas­mær­ke med sva­nen er over­ta­get af de­sign­virk­som­he­den Ro­sen­da­hl A/ S .

Her lig­ger lidt størk­ne­de, mør­ke gla­s­klum­per spredt på gul­vet, og ly­set fra de smuk­ke, spe­ci­al­frem­stil­le­de hvi­de lam­per er ble­vet tændt af ubud­ne ’ gæ­ster’, der og­så har ef­ter­ladt graf­fi­ti på væg­ge­ne hist og her.

René Lar­sen vi­ser vej gen­nem et mørkt rum, hvor de man­ge be­sø­gen­de har få­et for­talt glas­vær­kets 185 år gam­le hi­sto­rie. Vi kom­mer ud i glas­vær­kets hjer­te, hvor 18 ton glas­mas­se er størk­net som en la­va­strøm i bun­den af den sto­re ovn.

» Ja, det va­rer lidt, in­den den kan væ­re klar igen, « ly­der det op­ti­mi­stisk fra René Lar­sen,

Hol­me­gaard Glas­værk lig­ger tomt og øde hen. For­an bil­le­der af gl­a­s­puster­ne lig­ger gam­le glas­stum­per. Fo­to: Si­mon Skip­per

På værk­fø­re­rens kon­tor lig­ger gul­ne­de lo­ka­la­vi­ser fra den sid­ste ar­bejds­dag sta­dig på skri­ve­bor­det.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.