Bte pu­sten

BT - - NYHEDER -

Na­gel­fast

SØN­DAG 31. MAJ 2015 der min­des var­men, der kun­ne kom­me op på 40- 50 gra­der på en god dag, men og­så glæ­den ved sit ar­bej­de.

Her har ge­ne­ra­tio­ner af gl­a­s­puste­re truk­ket klum­per af glø­de­n­de glas­mas­se ud af hul­ler­ne i bun­den af ov­nen og pu­stet og for­met dem til drik­keg­las, fa­de, og skå­le for bag­ef­ter at sæt­te dem til af­køling, der of­te va­re­de fi­re ti­mer, in­den glas­set var hær­det nok. Ma­ski­ner­ne, ov­ne og alt, der er na­gel­fast, er fort­sat til­ba­ge. Og­så en del plan­cher, der har gu­i­det de be­sø­gen­de gen­nem glas­vær­ket, har få­et lov til at bli­ve hæn­gen­de.

Blandt an­det til pust- selv og glas­sli­be­ri­et, der be­skæf­ti­ge­de 25 mand, og hvor de be­sø­gen­de kun­ne prø­ve at pu­ste de­res eget drik­keg­las og bag­ef­ter få det gra­ve­ret.

Alt an­det er fjer­net i for­bin­del­se med kon­kur­sen. Hol­me­gaards helt unik­ke glas­sam­ling er an­bragt på Næst­ved Mu­se­um, der reg­ner med at bru­ge yder­li­ge­re to år, in­den det er fær­dig med at re­gi­stre­re det he­le. over Hol­me­gaard Mo­se, der fra be­gyn­del­sen har le­ve­ret tørv til at var­me gla­sov­ne­ne op .

» Når man kom her om mor­ge­nen, kun­ne man se rå­dy­re­ne gå og græs­se li­ge uden for vin­du­er­ne. «

Trø­stes­løst

På værk­fø­re­rens kon­tor lig­ger de gul­ne­de lo­ka­la­vi­ser fra den sid­ste ar­bejds­dag sta­dig på skri­ve­bor­det.

» Det er lidt trø­stes­løst, hvis der ik­ke snart sker no­get. Vi er nødt til at sæt­te no­get i værk. Der er mas­ser af glas­hånd­vær­ke­re, der går og la­ver no­get an­det, som ger­ne vil til­ba­ge, hvis mu­lig­he­den vi­ser sig, « si­ger Anders Ellegaard, næst­for­mand i 3F Sydsjæl­land.

Og René Lar­sen fryg­ter, at hånd­vær­ket ud­dør.

Se vi­deo:

Her i sli­be­ri­et blev Hol­me­gaards lam­per sam­let. Bag ru­der­ne ses mo­sen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Her ses en dob­belt­ovn, hvor ca. 500 kg glas lå i pot­ter. I for­grun­den står en kas­se, som man brug­te til at ha­ve glas­mas­se i. I den lig­ger for­men til en Mi­cha­el Bang- va­se. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.