Hol­me­gaards hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

1823

Lens­gre­ve Chri­sti­an Dan­neski­old- Sam­søe på god­set Hol­me­gaard an­sø­ger den dan­ske kon­ge om til­la­del­se til at la­ve et glas­værk i Hol­me­gaard Mo­se, men han dør uden at ha­ve få­et svar. En­ken, lens­gre­vin­de Hen­ri­et­te Dan­neski­oldSam­søe, får til­la­del­se og an­læg­ger glas­vær­ket i Hol­me­gaard Mo­se, hvor der er tørv som brænd­sel til at op­nå de hø­je tem­pe­ra­tu­rer, der skal til for at pro­du­ce­re glas. Den før­ste pro­duk­tion af glas be­gyn­der. Først grøn­ne fla­sker, men lens­gre­vin­den øn­sker og­så en pro­duk­tion af drik­keg­las i klart glas. Det kan bøh­mi­ske glas­ma­ge­re frem­stil­le, og så an­kom­mer da­ti­dens gæ­ste­ar­bej­de­re, hvis slægts­nav­ne sta­dig præ­ger by­en Fens­mark, der er vok­set op om­kring glas­vær­ket. Da an­sæt­tes kunst­ner­ne til at de­sig­ne og form­gi­ve Hol­me­gaards glasva­rer. Glas­vær­ket ind­går i Den Kon­ge­li­ge Por­celain­s­fa­brik, Roy­al Co­pen­ha­gen. Vær­ket bli­ver solgt til en in­ve­stor­grup­pe, der be­står af Hol­me­gaards ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Nor­mann Nielsen og en­tre­pre­nør og di­rek­tør Steen Gu­de, Sto­ne In­vest.

1824

1825

1974

1985

2004

2006

Sel­ska­bet Hol­me­gaard En­tertain­ment A/ S, som er 100 pct. ejet af Hol­me­gaard A/ S, åb­ner det nye Hol­me­gaard op­le­vel­ses­cen­ter ’ Det le­ven­de Glas­værk’ og kø­ber og­så Käh­ler Ke­ra­mik.

2007

Hol­me­gaard En­tertain­ment ud­vi­des i 2007 med eget bryg­hus, cho­ko­la­de­fa­brik og bol­sje­ko­ge­ri. Hol­me­gaard En­tertain­ment åb­ner i slut­nin­gen af året nye byg­nin­ger med bl. a. ar­bej­den­de værk­sted og hi­sto­risk ud­stil­ling med Käh­ler Ke­ra­mik.

2008

Sto­ne In­vest går kon­kurs med mil­lard­gæld og ri­ver Hol­me­gaard En­tertain­ment A/ S med i fal­det.

2010

Den gam­le glas­værks­byg­ning og op­le­vel­ses­cen­ter går på tvangs­auk­tion og over­ta­ges af spa­re­kas­sen Få­borg. Tør­ve­hal­ler­ne er sta­dig un­der kon­kurs­be­hand­ling.

2017

Næst­ved Kom­mu­ne og Næst­ved Mu­se­um er i sam­ar­bej­de med for­skel­li­ge fon­de i gang med en plan om at pu­ste liv i Hol­me­gaard Glas­værk igen som le­ven­de kunst­hånd­værks­mu­se­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.