’ Jeg brød sam­men’

Ale­xan­der Køl­pin for­tæl­ler nu åbent om sin skils­mis­se for tre år si­den

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

RE­FLEK­SION

Par­ret hav­de væ­ret sam­men i 14 år, da Ale­xan­der Køl­pin fandt ud af, at hans ko­ne, psy­ko­log Sa­rah Zo­bel hav­de et for­hold til san­ge­ren Bur­han G. Det var uge­bla­det Se & Hør, der i en e- mail med­del­te Køl­pin om hans hu­strus si­despring.

» Det var et kæm­pe chok. Men jeg er glad for nu, at jeg ik­ke re­a­ge­re­de på mi­ne fø­lel­ser og sag­de skrid, kæl­ling. Vi kæm­pe­de for æg­te­ska­bet i en pe­ri­o­de, men det kræ­ver jo, at man er to, der kæm­per sam­men, og der kom et tids­punkt, hvor jeg ik­ke kun­ne væ­re med. Jeg kun­ne mær­ke, at her gik min græn­se, og så var det slut, « si­ger Ale­xan­der Køl­pin i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke i an­led­ning af sin 50- års fød­sels­dag d. 1 ju­ni.

Den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser be­skri­ver brud­det som ’ en hård pe­ri­o­de’. Ef­ter­føl­gen­de bo­e­de han i si­ne for­æl­dres hus, og en dag tro­e­de han, at han skul­le dø.

Ner­ve­sam­men­brud

» Jeg fik et ner­ve­sam­men­brud, kan man si­ge. Jeg lå ba­re på gul­vet, var lam i ar­me­ne og fø­lel­ses­løs i kæ­ber­ne og op til ører­ne, « si­ger han.

Især samvæ­ret med an­dre men­ne­sker blev svært for den el­lers så suc­ces­ri­ge mand.

» Det so­ci­a­le var det vær­ste. Jeg kun­ne ik­ke hol­de ud at væ­re sam­men med an­dre men­ne­sker. Jeg brug­te al min ener­gi på at hol­de sam­men på mi­ne børn og mig selv. Jeg har al­drig væ­ret så ked af det « .

Ale­xan­der Køl­pin var ik­ke ba­re fø­lel­ses­mæs­sigt smadret ef­ter sin skils­mis­se. Han var og­så kom­met ud af form.

» Jeg ved godt, at jeg ik­ke kan væ­re, som da jeg var 25, men når man har brugt så man­ge år på at gå op i sin krop, er det fryg­te­ligt, når man ik­ke er i form. Men jeg har træ­net så me­get i mit liv, hver ene­ste dag i ot­te ti­mer var det det ene­ste, jeg la­ve­de, så jeg har ik­ke lyst til at træ­ne.

Den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser har to børn sam­men med Sa­rah Zo­bel, 14- åri­ge Ro­ber­ta og ni- åri­ge Vi­cent.

Tid­li­ge­re bal­let­dan­ser og ho­te­le­jer Ale­xan­der Køl­pin brød sam­men over hans eks­ko­nes si­despring.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.