An­tor­i­ni vs. Hjort

BT - - NYHEDER - Thor­kild Si­mon­sen ( S) Uf­fe El­le­mann- Jensen ( V)

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni ( S) kryd­ser klin­ger med tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) på de­bat­mø­der i det nord­s­jæl­land­ske, hvor de beg­ge er op­stil­let.

To da­ge før val­get tør­ner Uff e El­le­mann- Jensen og Thor­kild Si­mon­sen sam­men i val­gets helt sto­re po­li­ti­ske pu­bli­kums- hit.

Den 73- åri­ge tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster og Ven­stre- for­mand Uff e El­le­mann- Jensen og hans so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mod­part, den eft er­hån­den 88- åri­ge for­hen­væ­ren­de Aar­hus- borg­me­ster og in­den­rigs­mi­ni­ster Thor­kild Si­mon­sen har sagt ja til at ta­ge en må­ske sid­ste run­de i den po­li­ti­ske ma­ne­ge.

Du­el­len fi nder sted i Stakla­den i Aar­hus 16. ju­ni.

De to al­dren­de herrer skal væ­re men­to­rer for Uff es søn Jakob El­le­mann- Jensen og Thor­kilds no­get yn­gre par­ti­fæl­le, for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men.

Iføl­ge Jakob El­le­mann- Jensen har ide­en med at ta­ge de gam­le po­li­ti­ke­re med på sce­nen mod­net sig i no­gen tid.

» Det er en må­de at ak­ti­ve­re det grå guld på, « si­ger han med et grin.

For­vent­nin­gen er, at Thor­kild Si­mon­sen og Uff e El­le­mann- Jensen kan væ­re med til at træk­ke folk af hu­se. Tid­li­ge­re var du­el­ler­ne mel­lem Uff e El­le­mann- Jensen og af­dø­de Svend Auken et fast indslag i valg­kam­pe­ne i Aar­hus, og en snivskarp og vit­tig de­bat, som man så frem til.

Jakob El­le­mann- Jensen er sik­ker på, at Thor­kild Si­mon­sen nok skal gø­re sit til, at de­bat­ten bli­ver liv­lig og in­ter­es­sant.

» Han er fort­sat et be­ha­ge­ligt, or­dent­ligt og in­tel­li­gent men­ne­ske, « si­ger han.

M ogen Jensen ( S)

Christine An­tor­i­ni ( S)

Kri­sti­an Jensen ( V)

Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V)

ens Nør­gaard Lar­sen, Si­mon Skip­per, Hen­rik Ka­stenskov, Li­se­lot­te Sa­broe, Keld Navn­toft, Hen­ning Bag­ger, Sø­ren Bid­strup, Jonas Sko­vb­jerg Fogh, Linda Ka­strup, David Ro­sted, Jens Thay­sen, Mads Nis­sen, Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.