Bil­le­der­ne der tr Jo me­re top­po­li­ti­ker­ne for­sø­ger at bort­for­kla­re de­res ven­skab med den for­mode­de se­x­for­bry­der Josh Dug­gar des me­re frem­står de som hyk­le­re

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PO­LI­TIK

De li­be­ra­le jub­ler. De ul­tra­kon­ser­va­ti­ve græ­der. Og mindst ot­te ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter øn­sker bræn­den­de, at de al­drig hav­de la­det sig fo­to­gra­fe­re sam­men med den lil­le rund­kin­de­de mand med de spid­se al­bu­er.

Li­ge nu rul­ler den ny­e­ste se­xskan­da­le i USA. Den 27- åri­ge Josh Dug­gar fra re­a­li­tys­howet ’ 19 and Co­un­ting’ – om en kæm­pe, ny­re­li­gi­øs og ul­tra­kon­ser­va­tiv fa­mi­lie – har in­drøm­met, at han som te­e­na­ger se­xkræn­ke­de fem af si­ne sø­sken­de.

Dob­belt­moral på stand­by

Tv- ka­na­len TLC har hur­tigt, om­end mod­vil­ligt, stil­let sin mest suc­ces­ful­de og ind­brin­gen­de se­rie på stand­by. Fa­mi­li­en, der i snart 10 år har tjent mil­li­onfor­mu­er på at fø­de børn og præ­di­ke ek­stre­me stand­punk­ter som for­døm­mel­se af en­hver form for ho­mo­seksu­el ak­ti­vi­tet samt døds­straf for pæ­do­fi le, for­sø- På Twit­ter glæ­der Josh Dug­gar sig over end­nu et et mø­de med sin go­de ven Mi­ke Huck­a­bee. Fo­to: Twit­ter ger uden held at bort­for­kla­re det fak­tum, at de selv har væ­ret med til at dæk­ke over søn­nens for­bry­del­ser. Og i mod­sæt­ning til de fl este se­xskan­da­ler, der bå­de cho­ke­rer og væk­ker af­sky, tru­er Dug­gar- hi­sto­ri­en nu og­så med at

Dug­gar

pi­ske en po­li­tisk fl od­bøl­ge op.

Skam­ful­de fo­to­gra­fi er

I de­res iver eft er at sco­re vel­vil­je og der­med stem­mer hos USAs mest høj­re- ek­stre­me og ny­re­li­gi­øse væl­ge­re har fl ere af de re­pu­bli­kan­ske kan­di­da-

Ri­ck Per­ry 19 and Co­un­ting’

Josh ter til præ­si­dentval­get i 2016 nem­lig kun væ­ret alt for vil­li­ge til at op­træ­de og la­de sig fo­to­gra­fe­re sam­men med den før så po­pu­læ­re Josh Dug­gar.

Og ba­re mi­nut­ter eft er an­kla­ger­ne kom frem i pres­sen, duk­ke­de fo­to­gra­fi er­ne af top-

Så­dan præ­sen­te­res re­a­li­typro­gram­met ’

af tv- ka­na­len TLC. Se­ri­en er nu sat på stand­by. Fo­to: TLC

Te­xas’ gu­ver­nør og kom­men­de præ­si­dent­kan­di­dat med

og den­nes ko­ne. Fo­to: In­s­ta­gram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.