Uer USA- val­get

BT - - NYHEDER - Kom­men­de præ­si­dent­kan­di­dat helt tæt på Fo­to: In­s­ta­gram og hans ko­ne, Fo­to: Reu­ters

Un­der en de­mon­stra­tion for­an re­ge­rings­byg­nin­gen i Litt­le Rock, Ar­kansas for­døm­mer Josh Dug­gar ho­moæg­te­ska­ber. Nu er han selv mistænkt for sex- kræn­kel­se af fem min­dre­åri­ge sø­sken­de. Fo­to: Reu­ters Jim Bob Dug­gar Dug­gar. Bob­by Jin­dal

Josh Dug­gar

Mi­chel­le ti­ge’ og ’ et tragisk re­sul­tat af den ek­stre­me høj­re­fl øjs ha­de­ful­de po­li­tik’.

Svært at ret­te tun­gen ind

Ik­ke over­ra­sken­de støt­tes fa­mi­li­en af de­res mil­li­o­ner af fa­na­ti­ske fans. Men sam­ti­dig har po­li­ti­ker­ne an­der­le­des svært ved at få de­res ar­gu­men­ter til at bli­ve ac­cep­te­ret.

Den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­fa­vo­rit Jeb Bush har valgt slet ik­ke at kom­men­te­re sa­gen. Ted Cruz, der de­ler man­ge af Dug­gar- fa­mi­li­en ek­stre­mi­sti­ske stand­punk­ter, har til dels gra­vet sin egen po­li­ti­ske grav ved at ba­ga­tel­li­se­re sit for­hold til Josh Dug­gar. Og helt galt er det gå­et for én af re­pu­bli­ka­ner­nes mest frem­stå­en­de kan­di­da­ter, Mi­ke Huck­a­bee.

I den bed­ste sen­de­tid på CNN sag­de Huck­a­bee så­le­des: » Josh Dug­gars hand­lin­ger er uansvar­li­ge, men ik­ke util­gi­ve­li­ge « .

Før har Mi­ke Huck­a­bee kaldt bå­de abort og ho­moæg­te­ska­ber en ’ synd imod Gud’. Men nu me­ner han så­le­des, at bå­de pæ­do­fi li og sex- mis­brug er ’ til­gi­ve­li­ge’.

Det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg bli­ver ik­ke helt det sam­me eft er Dug­gar- se­xskan­da­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.