VI­DEN­SKAB. DK For­sker slu­ger æg fra ind­voldsorm

BT - - NYHEDER -

Det ta­ger 13- 16 uger for et or­me­æg at ud­vik­le sig til en køns­mo­den pi­ske­orm. Den vi­den er en del af forsk­nings­ud­byt­tet, eft er at lek­tor og pa­ra­si­to­log Pe­ter Nejsum fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for an­den gang har slugt æg fra hund­re­de­vis af pi­ske­or­me. » Jeg har ik­ke no­gen symp­to­mer li­ge nu – i hvert fald ik­ke hvad jeg ved af. Hvis jeg nog­le gan­ge er en smu­le træt, kan man selv­føl­ge­lig godt kom­me til at tæn­ke på, om det kan ha­ve no­get med in­fek­tio­nen at gø­re – men jeg tror det egent­lig ik­ke, « si­ger Pe­ter Nejsum.

Or­me­ne har tid­li­ge­re gi­vet for­ske­ren ma­ve­s­mer­ter, der

Rumvæ­se­ner fra an­dre pla­ne­ter vil for­modent­lig ha­ve en vægt på om­kring 314 ki­lo, op­ly­ser en bri­tisk kos­mo­log i et nyt stu­die ved hjælp af en ma­te­ma­tisk sand­syn­lig­heds­be­reg­ning. be­tød, at han måt­te ta­ge en kur imod dem. Det har dog ik­ke slå­et al­le or­me­ne ihjel, og det er hel­ler ik­ke me­nin­gen, for­tæl­ler Pe­ter Nejsum, der er lek­tor og pa­ra­si­to­log.

Pe­ter Nejsum vur­de­rer, at han sta­dig har om­trent 100 pi­ske­orm i krop­pen. I den­ne må­ned kan pi­ske­or­me­ne fra hans sid­ste eks­pe­ri­ment fejre to års fød­sels­dag, og for­ske­ren har in­gen pla­ner

Det frem­mer din sund­hed at spi­se 30 gram nød­der hver dag, for­tæl­ler DTU Fø­de­sva­re­in­sti­tut­tet. Nød­de­spi­ser­ne spi­ser i gen­nem­snit kun halvt så man­ge nød­der dag­ligt, som de bur­de. om at gø­re det af med dem fo­re­lø­bigt.

Og det på trods af, at be­ty­de­li­ge in­fek­tio­ner med pi­ske­orm kan gi­ve ma­ve­s­mer­ter, di­aré, op­pu­stet­hed, kval­me, opkast­nin­ger og vægt­tab.

» Den­ne gang vil jeg ger­ne prø­ve at se, hvor læn­ge de kan le­ve, « si­ger Pe­ter Nejsum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.