Der­for støn­ner ten­niskvin­der

BT - - NYHEDER -

Ten­nis­spil­le­re, der støn­ner bol­de­ne af sted, slår med stør­re kraft og hø­je­re ha­stig­hed, vi­ser ny ame­ri­kansk forsk­ning fra Har­don- Sim­mons Uni­ver­si­ty. » Hvis man hol­der vej­ret el­ler gi­ver et højlydt støn, så hjæl­per det til at spæn­de op i kro­p­s­stam­mens mus­k­ler, så ener­gi­en bed­re kan fl yt­te sig fra un­der­krop­pen til over­krop­pen, « for­tæl­ler Anders Fa­bri­ci­us Ne­der­gaard fra Nor­dic Biosci­en­ce, der ik­ke har del­ta­get i stu­di­et. De støn­nen­de spil­le­re ser­ve­de i gen­nem­snit med 26,4 pro­cent me­re kraft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.