Vildt vejr

USAs Præ­si­dent Oba­ma har er­klæ­ret sta­ten Te­xas i und­ta­gel­ses­til­stand

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KA­OS

SØN­DAG 31. MAJ 2015

Sent fre­dag har USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, un­der­skre­vet en ka­ta­stro­fe­er­klæ­ring, eft er storme i Te­xas har dræbt mindst 21 men­ne­sker og for­år­sa­get sto­re pro­ble­mer. Det skri­ver Reu­ters.

Sta­ten kæm­per li­ge nu med mas­si­ve over­svøm­mel­ser, og Te­xas’ gu­ver­nør Greg Ab­bott har er­klæ­ret 70 am­ter i und­ta­gel­ses­til­stand.

» Sam­fund på tværs af sta­ten Te­xas har op­le­vet vold­som­me øde­læg­gel­ser, ska­der og - mest tragisk - tab af men­ne­ske­liv på grund af det sto­re og uop­hør­li­ge hår­de vejr, der har på­vir­ket vo­res stat i uge­vis, « si­ger gu­ver­nør Greg Ab­bott til Reu­ters.

Øko­no­misk støt­te

Med Ba­ra­ck Oba­mas er­klæ- ring bli­ver der gi­vet mid­ler til at genop­byg­ge de øde­lag­te om­rå­der og hjæl­pe de per­so­ner, det er gå­et hårdt ud over.

Hund­red­vis af bor­ge­re i Te­xas har, si­den uvej­ret ram­te, so­vet på kri­se­cen­tre, for­di de­res hjem er øde­lag­te, og ga­der­ne i de­res by er for­vand­let til fl oder.

Be­bo­e­re og virk­som­hed­s­e­je­re kan i we­e­ken­den sø­ge om støt­te.

Der er end­nu ik­ke kom­met et skøn over, hvor stort et be- løb ska­der­ne lø­ber op i. Den vold­som­me tor­na­do, der har for­år­sa­get uvej­ret, har si­den man­dag ra­se­ret det syd­li­ge USA og nord­li­ge Me­xi­co.

I Me­xi­co er man alt­så li­ge­le­des ble­vet hårdt ramt, og fl ere end 1.500 hjem er ble­vet smadret i by­en Acuña i del­sta­ten Co­a­hu­ila, der græn­ser op til Te­xas, mens 250 per­so­ner ind­til vi­de­re er kvæ­stet.

Ja­ke Jo­hn­son ( tv) ta­ler med Mi­cha­el J. Sul­li­van ( th) om hans 1967 Al­fa Ro­meo Du­et­to, som han var ved at re­stau­re­re, in­den storm­flo­den vend­te den på ho­ve­d­et .

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.