Kul­tur ’’ Bag fa­ca­den på den høj­re­o­ri­en­te­re­de hæv­ner

Rol­len som Dir­ty Har­ry og et an­greb på Ba­ra­ck Oba­ma har gi­vet sku­e­spil­le­ren og in­struk­tø­ren Cl­int Eastwood ry for at væ­re vold­somt høj­re­o­ri­en­te­ret og mands­cha­u­vi­ni­stisk. I dag fyl­der han 85 år. Vi ser på kar­ri­e­ren og går på­stan­de­ne eft er

BT - - KULTUR - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke. dk ma­ga­si­net GQ

Hvad er det for no­get bulls­hit om, at æg­te­ska­bet er hel­ligt. Lad nu ba­re al­le le­ve på den må­de, de selv har lyst til.

PO­RTRÆT

Cl­int Eastwood blev født i dag for 85 år si­den. Han vok­se­de op hos et sæt tryg­ge for­æl­dre, hvis stam­træ hav­de bå­de skotsk, en­gelsk, irsk og hol­land­sk blod i sig. De stem­te på den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent Roo­se­velt i 1930er­ne og 1940er­ne. Un­ge Eastwood var vild med sport og ja­zzmu­sik og blev først ret sent skub­bet i ret­ning af sku­e­spil­let.

Da han blev ind­kaldt til den ame­ri­kan­ske hær un­der Korea- kri­gen i 1951, var han imod ame­ri­kansk del­ta­gel­se, og vil­le hel­le­re på uni­ver­si­te­tet. Det lyk­ke­des ham ik­ke at unds­lip­pe hæ­ren, men han und­gik ud­sta­tio­ne­ring i Korea ved at bli­ve an­svar­lig for ka­ser­nens swim­m­ing­pool. Om de kri­ge USA har væ­ret med i, har han så sent som i ja­nu­ar i år sagt til the­star. com:

» Jeg var barn un­der An­den Ver­denskrig, der var den krig, man sag­de, vil­le stop­pe al­le kri­ge. Få år se­ne­re kom jeg selv ind i hæ­ren un­der Korea- kri­gen, og der­eft er kom Viet­nam- kri­gen. Det bli­ver jo ved i én uen­de­lig­hed. Hver gang vi har den her slags kon­fl ik­ter, bur­de vi over­ve­je me­get nø­je, før vi va­der ind og va­der ud igen. Vi har brug for en langt bed­re tan­ke­pro­ces. «

Ma­cho­man­dens an­sigt

Be­mærk­nin­gen var et in­di­rek­te svar på, at Eastwood var ble­vet kri­ti­se­ret for at for­her­li­ge ame­ri­kansk del­ta­gel­se i kri­gen i Irak med sit fi lm­por- træt af den ame­ri­kan­ske skar­p­skyt­te Chris Ky­le i ’ Ame­ri­can Sniper’. Og­så selv om en ri­me­lig del af fi lmen fo­ku­se­rer på hans po­st­trau­ma­ti­ske stress, der var for­år­sa­get af kri­gen.

Ki­men til Cl­int Ewastwoods ry som re­ak­tio­nær lig­ger fl ere ste­der. Hans fremto­ning som cool ma­cho­mand, der sku­ler me­re, end han smi­ler, gi­ver hans ud­se­en­de et hård­kogt ud­tryk. På den bag­grund er det let at kon­klu­de­re, at han da må væ­re af den gam­le sko­le.

Eft er en del år som stor birol­le i tv- se­ri­en ’ Rawhi­de’, der al­drig blev vist i Dan­mark, tog Eastwood som 34- årig en chan­ce. Han sag­de ja til at føl­ge med Ser­gio Leo­ne til Ita­li­en og Spa­ni­en for at væ­re med i en stri­be spa­ghet­tiwesterns, som man­den uden navn med po­nch før, man spør­ger. I USA tog man dog ik­ke så vold­somt me­get no­tits af de for den tid ret vold­som­me fi lm, der gav et til­trængt skud adre­na­lin til myto­lo­gi­en i wester­n­fi lm.

Til gen­gæld vi­ste det sig at væ­re po­li­tisk ukor­rekt, da Cl­int Eastwood i 1971 sag­de ja til rol­len som den re­bel­ske po­li­ti­mand Har­ry Cal­la­han, der ro­de­de og re­ge­re­de, som han vil­le i San Fran­ci­sco og om­egn. Eastwood fi k rol­len i sid­ste øje­blik eft er afb ud fra Frank Si­na­tra. Han så selv fi lmen som en kri­mi­nal­fan­ta­si og som en mands op­rør mod sy­ste­met, men den­gang var man ik­ke vant til re­bel­ler i po­li­ti­kor­p­set.

I den før­ste af i alt fem fi lm om ’ Dir­ty’ Har­ry Cal­la­han lod ma­nuskript­for­fat­te­ren det må­ske mu­lig­vis og­så lø­be en smu­le af med sig, da han fi k føl­gen­de be­mærk­ning pas­set ind i slut­nin­gen af Har­rys jagt på en forbryder:

» Åh- åh. Jeg ved, hvad du tæn­ker. ’ Aff yre­de han seks skud el­ler kun fem?’ For at væ­re helt ær­lig, så mi­ste­de jeg selv over­blik­ket i al den­ne spæn­ding. Men da det­te er en .44 Magnum, det kraft ig­ste hånd­vå­ben i ver­den, som vil blæ­se dit ho­ved rent af, er du nødt til at stil­le dig selv et spørgs­mål: ’ Do I fe­el lucky?’ Well, do ya, punk? «

Ra­cist og mands­cha­u­vi­nist

Én af USA’s før­en­de fi lm­kri­ti­ke­re, Pauli­ne Ka­el fra The New Yor­ker, kald­te fi lmen for ’ en ge­sta­po­fi lm’, og den er og­så ble­vet kaldt ’ et fa­sci­stisk mester­værk’. ’ Dir­ty Har­ry’ gav kri­mi­nal­fi lmen et nyt me­re råt og slag­kraft igt an­sigt. Når suc­ce­sen blev så stor, som den blev, hang det og­så sam­men med, at bil­let­kø­ber­ne hav­de brug for en ny slags helt i de år, hvor po­li­ti­et rent fak­tisk var på hæ­le­ne i kam­pen mod or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet. At fi lm­se­ri­en skul­le væ­re fa­sci­stisk, gen­dri­ves af den respek­te­re­de ame­ri­kan­ske fi lm­kri­ti­ker Ri­chard Schi­ck­el i hans bi­o­gra­fi om Eastwood:

» Or­det ’ fa­sci­stisk’ er skudt langt for­bi. For mig er det ty­de­ligt, at man net­op, for­di man ved, at man har la­vet en fi lm med et kon­tro­ver­si­elt ind­hold, for­sø­ger at und­gå at væ­re ra­ci­stisk el­ler re­ak­tio­nær bå­de på det po­li­ti­ske, so­cio­lo­gi­ske og psy­ko­lo­gi­ske plan. «

Da fi lm num­mer to i se­ri­en, ’ Magnum For­ce’, bød på en hi­sto­rie om en grup­pe po­li­ti­mænd, der brug­te de­res uni­for­mer som dæk­ke for at slå for­bry­de­re ihjel, vok­se­de bå­de kri­tik­ken og suc­ce­sen. Cl­int East- wood fi k nu og­så fe­mi­ni­ster­ne på nak­ken på grund af po­li­ti­b­ruta­li­te­ten i fi lme­ne. Da han blev an­kla­get for at væ­re ra­ci­stisk, for Eastwood i fl int i un­der­grundsa­vi­sen Los An­ge­les Free Press:

» Folk si­ger, jeg er ra­ci­stisk, for­di jeg i rol­len sky­der sor­te bank­rø­ve­re. Sor­te rø­ver fak­tisk og­så ban­ker. In­gen næv­ner, at jeg på den bag­grund sik­re­de fi re sor­te stunt­mænd ar­bej­de i fl ere da­ge. Først blev jeg kaldt høj­re­o­ri­en­te­ret. Der­næst ra­cist. Og macho el­ler mands­cha­u­vi­ni­stisk. Det er vir­ke­lig ble­vet mo­der­ne at få folk til at fø­le sig skyl­di­ge over hvad som helst. Det ge­ne­rer mig ik­ke det fj er­ne­ste, for­di jeg ved, hvor jeg hø­rer til her på pla­ne­ten. Har­ry Cal­la­han er ble­vet en helt for den helt al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ner, der har lyst til at for­tæl­le et par sand­he­der el­ler to til sin chef. «

I dag be­trag­tes den før­ste fi lm i se­ri­en som ba­ne­bry­den­de, og den pi­stol, som Eastwood bru­ger i fi lmen, en .44 Magnum, blev i 2008 kå­ret som det næst­mest po­pu­læ­re vå­ben i fi lm­hi­sto­ri­en. Li­ge eft er lys­svær­det fra ’ Star Wars’.

Er rol­len al­tid lig med man­den?

Når en sku­e­spil­ler spil­ler en så mar­kant rol­le som Dir­ty Har­ry, er det let at kon­klu­de­re, at han selv er på sam­me må­de. Fak­tum er dog, at Cl­int Eastwood ved en­hver gi­ven lej­lig­hed har talt for vå­ben­kon­trol.

Cl­int Eastwood støt­te­de den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Ri­chard Nixon i 1968, og han har og­så, hvis ik­ke støt­tet di­rek­te, så i det mind­ste vist sit be­kendt­skab med præ­si­dent Ro­nald Re­a­gan off ent­ligt. Men Eastwood har og­så ved fl ere lej­lig­he­der støt­tet de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ke­re som for ek­sem­pel den ca­li­for­ni­ske de­mo­krat Sam Farr i hans kampag­ne for at bli­ve valgt til Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus. Og an­dre mil­jø­ven­li­ge de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ke­re.

På et af de man­ge spørgs­mål om hans po­li­ti­ske stå­sted kon­klu­de­re­de Eastwood, at han var alt for in­di­vi­du­a­li­stisk til at væ­re en­ten de­mo­krat el­ler re­pu­bli­ka­ner. I det he­le ta­get støt­ter han, at man som po­li­ti­ker ik­ke blan­der sig i, hvad men­ne­sker må el­ler ik­ke må i de­res pri­vat­liv. I ma­ga­si­net GQ for­kla­re­de han sig på en må­de, der lå langt fra den gængse hold­ning i Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti:

» Og de her folk, der la­ver en stor sag ud af ho­mo­seksu­el­le æg­te­ska­ber? Jeg er selv tem­me­lig li­geg­lad med, hvem der vil gift es med hvem. Man gør en stor sag ud af no­get, der ik­ke bur­de væ­re det. Og hvad er det for no­get bulls­hit om, at æg­te­ska­bet er hel­ligt. Lad nu ba­re al­le le­ve på den må­de, de selv har lyst til.

Da Eastwood var borg­me­ster i kyst­by­en Car­mel midt i 1980er­ne, til­hør­te han ik­ke no­get par­ti, men han fi k tre- fj er­de­de­le af by­en til at stem­me på ham ved at an­læg­ge en prag­ma­tisk linje i for­hold til, at man kun­ne byg­ge, som man vil­le, og der­med få en ri­me­lig turi­stin­du­stri.

Me­re hu­ma­ni­stisk med al­de­ren

En an­den ting, man bør hu­ske, er, at Cl­int Eastwood ik­ke in­stru­e­re­de ’ Dir­ty Har­ry’- fi lme­ne, han var kun sku­e­spil­ler i dem. I 1950er­ne, 1960er­ne og 1970er­ne er­næ­re­de han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.