’ Måske hand­ler det ba­re om at væ­re glad på en ny må­de ’

Camilla Go­hs Mie­he- Re­nard har be­slut­tet, at det at bli­ve æl­dre er at ac­cep­te­re, at lyk­ke ik­ke er en per­ma­nent til­stand

BT - - NAV­NE - An­ne Funch afu@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Al­der be­ty der ik­ke no­get. Og så al­li­ge­vel. For stu­di­e­vært og tid­li­ge­re re­dak­tions­chef, Camilla Go­hs Mie­he- Re­nard, har al­der få­et en ny be­ty dning. Ik­ke i for­hold til at fyl­de 50 i mor­gen, det si­ger hen­de ik­ke så me­get. Men for det, hun tid­li­ge­re har kaldt sit ’ vok­sen­pro­jekt’.

» Måske hand­ler det at bli­ve æl­dre ba­re om at væ­re glad på en ny må­de. Om at ac­cep­te­re, at lyk­ke ik­ke er en per­ma­nent til­stand, « har hun sagt i et in­ter­view.

Med eft er­nav­net Mie­he- Re­nard er hun født ind i en sku­e­spil­ler- og gø­g­ler­fa­mi­lie, der har væ­ret vant til ram­pe­ly­set gen­nem fl ere ge­ne­ra­tio­ner. Selv er hun hver­ken ble­vet sku­e­spil­ler el­ler gø­g­ler, men tv- an­sigt.

Det be­gynd­te tid­ligt. Kort eft er, at hun som 18- årig var ble­vet stu­dent, fi k hun job som ’ run­ner’ i Det Dan­ske Filmstu­die i Lyng­by. Og blev i 1984 he­ad­huntet til den kø­ben­havn­ske lo­kal tv- sta­tion Ka­nal 2, som hun var med til at etab­le­re.

Der­med var spo­ret lagt ind i den tv- ver­den, hun nu har væ­ret en del af i over 30 år. Kendt fra en lang ræk­ke ma­ga­sin-, un­der­hold­nings- og nyheds­pro­gram­mer. Fra ’ Da­mer­nes Ma­ga­sin’ og ’ Pan­doras æske’ til ’ Her er dit liv’, ’ Grå zo­ne’ og ’ 19 Di­rek­te’. Vært ved Dansk Me­lo­di Grand Prix har hun og­så væ­ret.

I 2007 blev Camilla Go­hs Mie­heRe­nard he­ad­huntet af da­væ­ren­de ra­di­o­di­rek­tør og nu­væ­ren­de Ven­stre- po­li­ti­ker, Jens Ro­h­de, til den nye TV2 Ra­dio.

» Al­le de år, jeg har la­vet fj ern­syn, har pro­gram­mer­ne ik­ke hand­let om mig. På ra­dio­en skal jeg bru­ge mig selv me­get me­re, og jeg kan plud­se­lig til­la­de mig at ha­ve hold- nin­ger til tin­ge­ne, « sag­de hun den­gang.

Før­ste fy­re­sed­del

Men det va­re­de kun kort. Ligesom de an­dre an­sat­te blev Camilla Go­hs Mie­he- Re­nard fy­ret, da TV2 Ra­dio lukkede i 2008. Og kvin­den, der i 23 år var strø­get fra job til job uden at bli­ve af­ske­di­get, stod med en fy­re­sed­del i hån­den.

Det blev lidt af en ’ tur­na­ro­und’, for som hun se­ne­re har sagt ’ hav­de jeg le­vet he­le mit liv i en bob­le med en over­be­vis­ning om, at jeg ik­ke kun­ne fy­res.’

Eft er TV2 Ra­dios luk­ning blev hun re­dak­tions­chef for Sand TV, der bl. a. pro­du­ce­rer pro­gram­mer for DR, TV2 og SBS.

Se­ne­st har fød­sel­a­ren væ­ret på skær­men i bo­lig­pro­gram­met ’ Lur mit liv’ på TV2 Char­lie, hvor hun skal gæt­te, hvil­ke kend­te per­so­ner, der bor hvor.

Og al­der? Den har hun for længst be­slut­tet sig for ik­ke skal de­fi ne­re de men­ne­sker, hun har i sit liv.

» Der er så man­ge an­dre ele­men­ter, og al­der bli­ver al­drig et af dem. «

Camilla Go­hs Mie­he- Re­nard er gift med Ni­co­lai Go­hs, som hun har dat­te­ren Sop­hy Emi­lie med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.