HVIDSTENGRUPPEN I DØDSCELLEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I DAG FOR 71 år si­den 1944:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke blæ­ser no­get for me­get op. Du er i dit fl yv­ske og ide­a­li­sti­ske hjør­ne, så pas li­ge på. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis du el­lers selv er klar, så har du de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter til at kun­ne for­sø­de dit liv med ro­man­tisk og kær­lig­heds­mæs­sig vækst. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du vil pus­le om ting, som be­ty der no­get for dig. Kunst, skøn­hed og an­det som fors­køn­ner til­væ­rel­sen. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger sto­re men sær­de­les spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en til dig. Nu gæl­der det om at fi nde ud af, hvad du vil frem­over og at ta­ge imod. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Må­nen og Mer­kur står og på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor en fø­lel­ses­mæs­sig di­a­log vil væ­re no­get, som præ­ger da­gen. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er man­ge grun­de til at glæ­de sig over den­ne dej­li­ge dag. Du kan med held frem­sæt­te di­ne øn­sker over­for di­ne om­gi­vel­ser, som vil lyt­te til dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det gæl­der om at få nog­le af de man­ge tan­ker og idéer ført ned på et kon­kret jor­disk plan. Du er i dit fan­ta­si­ful­de hjør­ne. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro og for­vir­ring om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Sam­ti­dig er du selv i et sær­de­les kre­a­tivt hjør­ne. Skab no­get! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

72). ( Svær 51). ( Mid­del 25). ( Nem

Med­lem­mer­ne af mod­stand­be­væ­gel­sens Hvid­sten­grup­pe over­fø­res til ’ dødscellen’ i Ve­stre Fængsel. De ind­sæt­tes i cel­le 2, sam­men med Vi­borg­grup­pen, så der er i alt 18 mand i et rum på seks gan­ge fi­re me­ter. Ot­te med­lem­mer af grup­pen hen­ret­tes se­ne­re ved skyd­ning. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.