Ma­ja PAN­DU­RO

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord Hvad er di­ne tre ynd­lings­fi lm? Du er stu­dent og har en ba­chel­or i statskund­skab – skal du læ­se den ud­dan­nel­se fær­dig? Dit cv for­tæl­ler, du har væ­ret pøl­se­da­me på ba­ne­gårds­gril­len i Ran­ders i 1999- 2004. Hvad fi k du ud af det? Hvad er den vig­tig­ste grund til at rød blok skal vin­de val­get? Du har væ­ret i De­tek­tor og er ble­vet kå­ret til ugens glat­te ål. Har det æn­dret no­get i din kom­mu­ni­ka­tion?

Hvad er din sty rke? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Skal du væ­re mi­ni­ster eft er val­get?

33 – po­li­tisk ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

Ja.

Ved Hvor Hun Kom­mer Fra. Li­vet er smukt, Lø­ver­nes kon­ge, og Hvidstengruppen. Jeg holdt selv min kon­fi rma­tion på Hvid­sten Kro og har al­tid væ­ret så fa­sci­ne­ret af hi­sto­ri­en om de mo­di­ge folk fra Hvid­sten. Fak­tisk var jeg ret be­kym­ret for, om fi lmen var skræk­ke­lig, men den var held­g­vis vir­ke­lig fi n. 10 kg ek­stra på si­de­be­ne­ne, for det var li­ge, da jeg fl yt­te­de hjem­me­fra, og man måt­te spi­se gra­tis på ar­bej­det, der­for tog jeg man­ge ek­stra­vag­ter. Jeg fi k og­så læst man­ge ti­mer i BT og så er jeg me­ga­god til at hak­ke løg. Der­næst kan jeg sta­dig mø­de en­kel­te på ga­den i Ran­ders og hu­ske, hvad de­res ’ det sæd­van­li­ge’ er. Det hand­ler om at pas­se på det Dan­mark, vi ken­der og hol­der af. Nul­vækst og bru­ger­be­ta­ling er at eks­pe­ri­men­te­re med den sam­funds­mo­del, som har tjent os så godt. Den skal vi i ste­det ud­vik­le. Nej, det har det ik­ke. Ær­ligt talt: nog­le gan­ge er det som om jour­na­li­sten har be­slut­tet sig for på for­hånd, at du skal si­ge no­get be­stemt, og hvis du ik­ke gør det, bli­ver han ved med at stil­le det sam­me spørgs­mål igen og igen. Jeg sy­nes egent­lig godt, man må hol­de fast i ret­ten til selv at be­stem­me, hvad man sva­rer. Jeg sy­nes, jeg er god til at se de ly­se si­der. Og så har jeg stær­ke rød­der. Jeg er et kæm­pe ro­de­ho­ved og får hel­ler al­drig gjort rent. Hel­dig­vis er min mand me­get tå­l­mo­dig. Det vig­tig­ste er, at det sta­dig er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og ik­ke Løk­ke, der sid­der med an­sva­ret eft er val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.